Växjö 9:32 med flera, Återvinningscentralen

Vi har tagit fram en ny detaljplan för Växjö 9:32 med flera (Återvinningscentralen). Planförslaget vann laga kraft 2019-03-29.

Sammanfattning

Området planlades 2016 för att möjliggöra etableringen av en återbruksby i anslutning till (norr om) Norremarks återvinningscentral, där basverksamheten skulle bygga på att ta till vara, förädla och sälja produkter som samlas in från besökande till återvinningscentralen. Efter att planen vunnit laga kraft togs dock beslutet att återbruksbyn istället ska uppföras i den befintliga återvinningscentralen och att en ny återvinningscentral ska uppföras bredvid, på samma fastighet. Syftet att ändra detaljplanen är att möjliggöra denna byggnation, som inte ryms inom gällande detaljplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer