Att sätta igång en detaljplan

En detaljplan säger var och hur du får bygga och vad ett visst område får användas till. Om du vill bygga eller anlägga något som går emot detaljplanens bestämmelser eller om området inte är planlagt sedan innan kan du ansöka om att ta fram eller ändra en detaljplan.

Ansökan om planbesked

Då ansöker du om att ta fram en ny detaljplan eller ändra i den detaljplan som kanske redan finns för området.

Ansökan om ny detaljplan eller ändring i en som redan finns

Du ansöker om en ny detaljplan eller ändring av detaljplan via vår e-tjänst. Din ansökan ska kort beskriva syftet med att skapa en ny detaljplan eller ändra i en detaljplan som redan finns. I ansökan ska du också bifoga en situationsplan som visar hur du vill disponera maken och vad du vill göra på fastigheten samt en översiktskarta som visar var fastigheten ligger i kommunen. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Vem kan ansöka om planläggning?

Den som ansöker om planläggning kan vara antingen kommunen själv eller en privat fastighetsägare, som till exempel en privatperson, ett företag eller bostadsbolag.

Vad krävs för att det ska tas fram en ny detaljplan?

I plan- och bygglagen finns regler om när en detaljplan ska göras. Det finns olika faktorer som avgör om kommunen måste göra en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och platsens förutsättningar, det vill säga hur platsen ser ut idag.

Hur lång tid tar det innan ett beslut tas?

Efter att ansökan har kommit till kommunen går en handläggare igenom den för att byggnadsnämnden ska kunna ta beslut om uppdrag så snart som möjligt. Det beror på hur mycket tid och resurser som finns för tillfället. Vill du vara säker på att du inom fyra månader får besked om kommunen vill börja planläggning kan du, mot en avgift, istället begära ett planbesked.

Vad innebär planbesked?

Ett planbesked är ett beslut på om kommunen tänker börja arbete med detaljplan eller inte. Ett positivt planbesked innebär att vi kommer börja ett planarbete med en viss inriktning. Med inriktning menas vad området ska användas till. I ett positivt planbesked ska vi informera om hur mycket tid vi tror behövs innan detaljplanen kan antas. Om det kommer in synpunkter under tiden vi arbetar med planen kan planförslaget bli annorlunda eller så kan till och med arbetet med planen avbrytas. Planbeskedet är alltså inte bindande.

Planbeskedet kan inte överklagas.

Vi tar en avgift för ansökan om planbesked

Vi tar ut en avgift enligt taxa. Hur stor avgiften blir beror bland annat på områdets storlek och omfattning, till exempel om det ska vara många eller få bostäder i området.

För att få veta vad det skulle kosta att ansöka om planbesked, kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021
Växjö växer