En detaljplan blir till

Processen att ta fram en ny detaljplan sätts igång för att det finns en idé om hur ett visst område mark ska användas, till exempel till bostäder eller handel. Detaljplanen ska pröva om förslaget på hur marken ska användas är lämpligt.

Olika sätt för att ta fram en ny detaljplan

Det går att ta fram en ny detaljplan på flera sätt men det finns en särskild process som är reglerad i lag, som alla detaljplaner utgår ifrån. Det betyder att varje detaljplan går igenom vissa steg. Där ska personer och myndigheter som berörs av detaljplanen lämna sina synpunkter för att kommunen ska få fram ett så bra underlag som möjligt till sitt beslut.

De vanligaste sätten för att ta fram en detaljplan kallas för standardförfarandet och det utökade förfarandet. Det finns även ett begränsat förfarande.

Vilket förfarande vi använder beror bland annat på hur stor betydelse vi tycker att planen har och intresse för allmänheten, men även hur mycket miljön kan påverkas om planen går igenom. 

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022