Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 15 oktober 2021, klockan 08.30
Plats: Smålandsalen, Växjö kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över ärenden till nämnden för arbete och välfärd den 15 oktober

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställelse av föredragningslista
 4. Individärende
 5. Individärende
 6. Information om metoden Signs of Safety
 7. Beslut om månadsuppföljning för september
 8. Allmänhetens frågestund
 9. Ledamöternas frågestund
 10. Information från nämndens ordförande
 11. Information från förvaltningen till nämnden
 12. Inkomna skrivelser och meddelande till nämnden för arbete och välfärd
 13. Redovisning av delegationsbeslut
 14. Beslut om svar på missiv Granskning av insatser för att få nyanlända självförsörjande
 15. Beslut efter redovisning av internkontroll inom avtalstrohet
 16. Beslut gällande ej verkställda beslut andra kvartalet 2021
 17. Beslut till Kommunfullmäktige angående förslag på taxa för provisorisk dödsboförvaltning
 18. Beslut till Kommunfullmäktige angående förslag på vård- och omsorgsavgifter för år 2022 avseende socialpsykiatrin
 19. Information från Individutskottet
 20. Övrigt

Kallelse till nämnden för arbete och välfärds sammanträde 2021-10-15 , 658 kB.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreterare, telefon 0470-411 94.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2021
Politik och demokrati