Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: onsdag den 23 juni 2021, klockan 08.30
Plats: Teams

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt. Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till arbete.valfard@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Förteckning över ärenden till nämnden för arbete och välfärd den 23 juni

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställelse av föredragningslistan
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från nämndens ordförande
 6. Information från förvaltningen till nämnden
 7. Inkomna skrivelser och meddelande till nämnden för arbete och välfärd
 8. Redovisning av delegationsbeslut
 9. Budgetuppföljning maj
 10. Återrapportering av åtgärder kopplade till Lex Sarah-anmälan
 11. Återrapportering av åtgärder kopplade till Lex Sarah-anmälan
 12. Information om Lex-Sarah-utredning från Nytida
 13. Information om Länsstyrelsen redogörelse för mäns våld mot kvinnor 2021
 14. Svar till skrivelse till nämnden för arbete och välfärd - Att inleda en extern utredning i NAV från Tomas Thornell (S)
 15. Svar till skrivelse till nämnden för arbete och välfärd - Hantering av inkomna fax under beredskap från Tomas Thornell (S)
 16. Svar till skrivelse till nämnden för arbete och välfärd - Om behovet att göra en översyn av nämndens delegationsordning från Elisabeth Flennemo (V) och Jonna Ahlqvist (V)
 17. Svar på medborgarförslag om ekonomiskt bistånd till papperslösa barnfamiljer
 18. Beslut om förändringar i förfrågningsunderlag avseende upphandling av drift av boende
 19. Beslut avseende loggningskontroll
 20. Beslut om riskanalys och internkontroll för 2022
 21. Beslut om förändringar i delegationsordningen för lex Sarah
 22. Beslut om förändringar i delegationsordningen för Familjerätten.
 23. Beslut om anmälan om nytt dataskyddsombud för nämnden för arbete och välfärd från och med 13 augusti 2021.
 24. Fyllnadsval till nämndens arbetsutskott
 25. Beslut om ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, TBV AB, org nr 556757-0535, serveringsställe Bella Vista
 26. Information från Individutskottet
 27. Individärende: Utredning avseende föräldraskap, do
 28. Individärende: Uppdrag anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap 8§ (eller 9§) FB HF
 29. Individärende: Utredning avseende föräldraskap TR
 30. Övrigt

Kallelse till nämnden för arbete och välfärds sammanträde 2021-06-23 , 430 kB.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreterare, telefon 0470-411 94.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Politik och demokrati