Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 20 november 2019, klockan 09.00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 20 november

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställelse av föredragningslistan
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från nämndens ordförande
 6. Information från förvaltningschefen
 7. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 8. Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden
 9. Redovisning av delegeringsbeslut
 10. Information om månadsrapport - oktober
 11. Budgetuppföljning
 12. Beslut om Balans 22 - Plan för hållbar välfärd och ekonomi
 13. Beslut om internbudget 2020
 14. Beslut om yttrande till kommunstyrelsen angående remiss gällande kommunens revisorers granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
 15. Beslut om internkontroll 2019 - Sjukfrånvaro och rehabilitering
 16. Redovisning av utredning - Säkerställa anhörigperspektivet
 17. Beslut om reviderad anhörigpolicy
 18. Beslut om yttrande till Kammarrätten i mål nr 2161-19
 19. Beslut om yttrande angående medborgarförslag om hjälp med mat och boendetill hemlösa
 20. Beslut om yttrande angående motion om att ta fram en handlingsplan för en jämlik barndom - Julia Berg (S) och Malin Lauber (S)
 21. Information om rapport kring Familjeorienterat familjestöd och prioriteringar
  kring psykisk hälsa
 22. Redovisning av uppdrag om beslutade åtgärder kopplade till Vuxenutredningen inklusive komplettering och svar till Skolinspektionen
 23. Beslut angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från Ground Bistro AB
 24. Beslut angående uppdrag/anmälan om behov av särskilt förordnad
  vårdnadshavare 6 kap 8 § (eller 9 §) FB, inledd 2019-10-15
 25. Beslut angående utredning avseende föräldraskap, inledd 2019-06-28
 26. Beslut angående utredning avseende föräldraskap med förslag om nedläggning jml föräldrabalken 2 kap 7 § utredning inledd 2018-07-25
 27. Information från individutskottet
 28. Övrigt

Kallelse till nämndens sammanträde 2019-11-20

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati