Allmänna handlingar

Hos kommunen finns en stor mängd allmänna handlingar som allmänheten har rätt att ta del av med stöd av offentlighetsprincipen.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling är en handling som förvaras av kommunen och som är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En inkommen handling kan till exempel vara ett brev, ett e-postmeddelande eller ett sms- eller chattmeddelande som skickats till kommunen. En upprättad handling är information som har tagits fram av kommunen och skickats ut eller färdigställts på annat sätt.

Om du vill veta vilka typer av handlingar som hanteras i kommunen kan du titta i kommunens dokumenthanteringsplaner. I dokumenthanteringsplanerna listas de handlingstyper som finns i kommunen med anvisningar för hur de ska hanteras.

Var finns de allmänna handlingarna?

En stor del av kommunens handlingar registreras i diariet. Diariet är ett register över inkommande och upprättade handlingar, där även de ärenden som nämnder tar beslut i hanteras. Du kan få tag i handlingarna som finns i diariet genom att söka i det.

Du kan ta del av de politiska nämndernas offentliga protokoll för det senaste året och kommunens styrande dokument på vår webbplats.

För att ta del av övriga handlingar behöver du vända dig till oss. Handlingar från de senaste åren förvaras vanligtvis av respektive verksamhet. Därefter levereras information som ska bevaras till Växjö kommunarkiv.

Hur begär jag en allmän handling?

För att få tag i en allmän handling som inte finns på webbplatsen kan du besöka oss eller kontakta oss via info@vaxjo.se eller telefonnummer 0470-410 00. Lämna gärna så mycket information du kan om den handling du vill ta del av.

Betyg kan beställas via vår sida Beställ betyg.

En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt av oss, men om handlingen är omfattande eller innehåller sekretess kan vi behöva lite tid för att ta fram handlingen.

Du kan ta del av allmänna handlingar på plats hos oss utan kostnad. Vill du ha en kopia på handlingen tar vi en avgift för detta enligt Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar. , 200 kB.

Sekretessbelagda handlingar

Vissa handlingar i kommunen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

I vanliga fall har vi inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är, om du vill ta del av en allmän handling hos oss. Om du vill se handlingar som det finns sekretessuppgifter i måste du dock vara beredd på att svara på våra frågor. Vi måste veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att du ska kunna få läsa dessa dokument.

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att överklaga. Då informerar vi dig om hur det går till att överklaga.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024