Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Bostäder i Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Hagavik består av flera etapper, varav etapp 1 redan är utbyggd.

Bostäder i etapp 2

I området vid Helgasjöns strand mellan Evedal och Sandsbro pågår ett detaljplanearbete i syfte att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är också att få till kommunalt vatten och avlopp.

Tanken är att skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur norr om smalspåret medan området söder om smalspåret ska ha mer blandad bebyggelse och varierade byggnadshöjder

Detaljplaneprocessen etapp 2

Under hösten 2019 var detaljplaneförslaget för Hagavik etapp 2 ute på granskning. Det har kommit in en del synpunkter i samband med granskningen av planförslaget. Synpunkterna har bland annat handlat om strandskyddet. Vi kommer nu att se över frågan om strandskyddet och utreda om att låta strandskyddslinjen ligga kvar för att bättre uppfylla strandskyddslagstiftningens krav.

Detaljplanen för etapp 2

Den 9 juni 2021 fick Växjö kommun besked från mark- och miljööverdomstolen att de avslår kommunens ansökan om dispens för att flytta den fridlysta orkidén Knärot. Vi har nu påbörjat arbetet med att se vilka lösningar som finns utifrån de nya förutsättningarna. Under hösten planerar vi att kunna presentera ett förslag på hur kommunen går vidare.

Knärot, en fridlyst orkidé

I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens för att få flytta orkidén. Mark- och miljödomstolen gav, i mars, dispens för att flytta knäroten. Beslutet har sedan överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Fridlyst orkidé - nyhet

Bostäder i etapp 3

Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen, i närheten till Norremark. Här planeras det för blandad bebyggelse med cirka 270 lägenheter.

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 25 mars 2021 och antogs av kommunfullmäktige i april 2021. Detaljplan ska även slutligen vinna laga kraft.

Detaljplanen för etapp 3

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021