E-tjänster och blanketter för att bygga och bo

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka bygglov, anmäla ägarbyte för vatten och avlopp, ansöka om eller anmäla enskilt avlopp och ansöka om att få ha vissa djur i tätort.

Anmälan om ägarbyte, vatten och avlopp

Anmälan om installation av fettavskiljare

Anmälan om installation av oljeavskiljare

Autogiro för vatten och avlopp, anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Vattenmätarställning, lämna uppgifter

Vatten och avlopp, se dina fakturor, lämna vattenmätarställning med mera

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villa och fritidshus

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villa och fritidshus

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, flerbostadshus och verksamheter

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, flerbostadshus och verksamheter

Att själv ta hand om slam och latrin

Hämtning av slam, ansökan

Kompostering, anmälan

Ansök om autogiro

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Bygglov och anmälan, ansökan

Bygglov för transformatorstation

Bygglov för skylt

Anmälan om eldstad/rökkanal

Ansökan om förhandsbesked om möjlighet till bygglov

Ansökan om strandskyddsdispens

Beställ nybyggnadskarta

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Lägenhetsregisteranmälan

Lägenhetsregister, flerbostadshus

Lägenhetsregister, småhus inkl. fritidshus

Anmälan till kommunens tomtkö

Värmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Värmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Ansökan om nedtagning av träd

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked

Sök fram detaljplanen för ditt område för att se vad den säger

Sök fram information om dina egna fastigheter och tomträtter

Sök fram stomnätspunkter eller koordinater

Utdrag ur primärkarta

Miljöskydd, anmälan om klagomål

Anmälan om klagomål på störningar i boendemiljön (hälsoskydd)

Anmälan om olovlig åtgärd

Anmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet.

Anmälan om eftersatt underhåll av byggnad

Anmälan om ovårdad tomt

Beställning av husutstakning

Fråga om en byggnads kulturmiljö och kulturvärde

Fråga om fasadändring

Lämna yttrande som sakägare

Komplettera ditt ärende (bygglov, bygganmälan, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens)

Djurhållning i detaljplanerat område

Djurhållning i detaljplanerat område

Nedgrävning av häst (begravning av häst)

Nedgrävning av häst (begravning av häst)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2021