Ordningsregler

Ordningsregler för de fem skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö. Elever och personal vid Katedralskolan 1-5 skall:


  • respektera alla
  • tillsammans svara för en god arbetsmiljö
  • ansvara för lokaler och utrustning
  • respektera skolans angivna tider
  • respektera och följa skolans drogpolicy
  • Mobiltelefoner förvaras ljudlöst eller i flygplansläge, endast i mobillåda eller i elevens väska under lektionstid, om inte läraren anser att den behöver användas i undervisningssyfte
  • Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund. Genomsökning sker efter skoltid när det inte finns några elever på skolan.

Ordningsreglerna utvärderades vid slutet av läsåret 2122 genom att det lyftes på mentorstid. Återkopplingen skedde genom att eleverna fyllde i en enkät som Skolledningen kunnat ta del av. Det som framkom var att ordningsreglerna fungerar bra men att de i högre utsträckning kan göras kända av eleverna genom att de inte enbart lyfts vid läsårsstarten utan görs mer synliga även under läsåret. Dessutom lyftes behov av att oftare påminna eleverna om att följa riktlinjerna för mobiltelefoner. Denna regel upplevdes av eleverna som svårast att följa.

Åtgärder

  • Ordningsreglerna läggs upp på informationsskärmarna som regelbundet återkommande
  • Ordningsreglerna läggs in som punkt att ta upp på mentorstid vid ytterligare två tillfällen under läsåret

20220628

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 september 2022