Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: Onsdag den 8 september 2021, klockan 14.00
Plats: Mötet sker digitalt i Teams.

Om du önskar närvara digitalt på sammanträdet ska du anmäla dig till utbildningsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt. Vill du ställa frågor till allmänhetens frågestund kan du skicka in frågor till utbildningsnämnden. Ställ din fråga till utbildningsnämnden.

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2021-09-08

 1. Beslut: Val av justerare
 2. Beslut: Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Delårsrapport augusti 2021
 5. Information: Ekonomiläget
 6. Information: Tillsyn av fristående enheter
 7. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt
 8. Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg.
  Kronobergsmodellen
 9. Information samt beslut gällande regiongemensam trafikupphandling, avseende
  delområde skolskjutstrafik
 10. Lokalärende: Gymnasiesärskolan, beslut om att starta lokalprojekt
 11. Delegationsordning: Revidering september 2021
 12. Information: Utbildningsnämndens ledamöter
 13. Information: Handlingar för kännedom september 2021
 14. Information: Rapportering av delegationsbeslut, september 2021
 15. Övriga frågor
 16. Information: Elevärenden september 2021

Kallelsehandlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-08 , 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll
Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Protokoll från tidigare sammanträden finner du nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2021
Politik och demokrati