Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 20 november, klockan 14.00
Plats: Kommunhuset A-salen, Västra Esplanaden 18, plan 5 Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2019-11-20

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från förvaltning och presidium
 4. Rapport Scensommar 2019
 5. Kultur- och fritidsnämndens internbudget för år 2020
 6. Nytt förtydligande av kriterier för takbelopp
 7. Förtydligande av projekt- och investeringsstöd i regelverk
 8. Medborgarförslag: Föreningsmässa i Växjö
 9. Medborgarförslag: Askkoppar vid kommunala badplatser
 10. Medborgarförslag: Badbrygga i Växjösjön
 11. Medborgarförslag: Brygga i Trummen vid Geometriparken
 12. Remiss av motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv sommarkommun
 13. Skrivelse: Vattensäker kommun av Socialdemokraterna
 14. Behov av en samlad god idrottslig utvecklingsmiljö för Östers IF:s barn- och ungdomsverksamhet
 15. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Politik och demokrati