Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 23 juni, klockan 14:00
Plats: Digitalt möte i Microsoft Teams samt fysiskt på Växjö kommun, Norra Esplanaden 7, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig till kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter kommer delta på mötet digitalt och kommer inte finnas på plats fysiskt.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2021-06-23

1. Justering av protokoll
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från förvaltningen, ordförande, ledamöter och ersättare
5. Inkomna handlingar för kännedom
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Redovisning av ordförandes delegationsbeslut om öppettiderna på Lammhultsbadet sommaren 2021
8. Ekonomisk redovisning
9. Rapport långsiktigt kulturstöd verksamhetsåret 2020
10. Information om studieförbundens verksamhet 2020
11. Nytt dataskyddsombud
12. Remiss reviderad transportplan
13. Remiss av regional kulturplan Kronoberg 2022-2024
14. Uppdrag från kommunstyrelsen om införande av arbetsstipendium för kulturskapare
15. Skrivelse om återstart av föreningslivet efter coronapandemin från Blågröna Växjö.
16. Medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank
17. Utbetalning av årligt stöd till studieförbunden 2021
18. Satsningar ridsport 2021
19. Regelverk investeringsstöd för äldre
20. Hyror och avgifter 2022
21. Investeringar på Rottne badplats
22. Uppdrag angående kampsportslokal i Tipshallen
23. Övrigt


Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Norra Esplanaden 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Politik och demokrati