Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 19 juni, klockan 14.00
Plats: Kommunhuset A-salen, Västra Esplanaden 18, plan 5 Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2019-06-19

  1. Val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Informationsärenden
  4. Långsiktigt kulturstöd för Växjö orkesterförening
  5. Skrivelse om att flytta konstverket Dackes Dröm
  6. Nytt dataskyddsombud
  7. Sporthall i Lammhult
  8. Yttrande över samråd för detaljplan växjö 8:30, Ringsberg-Kristineberg
  9. Hyror och avgifter för år 2020
  10. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2019
Politik och demokrati