Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 13 oktober, klockan 14:00
Plats: Galaxen, Växjö Stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2021-10-13

1. Justering av protokoll
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från förvaltningen, ordförande, ledamöter och ersättare
5. Inkomna handlingar för kännedom
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Ekonomisk redovisning
8. Samverkansavtal Arenastaden
9. Litteraturpris till Pär Lagerkvists minne 2021
10. Medborgarförslag om simhall i Braås
11. Medborgarförslag om bätre parkeringsmöjligheter för funktionshindrade och asfaltering på Evedal
12. Rapport om Scensommar 2021
13. Långsiktig överenskommelse Scensommar Kronoberg
14. Ansökan om utökat ekonomiskt stöd: Galleri Sigma 50 år
15. Yttrande över motion om nollvision mot drunkningsolyckor - Malin Lauber (S) och Otto Lindlöf (S)
16. Uppdrag till Vöfab och lokalförsörjningsgruppen gällande insatser vid Evedal
17. Övrigt


Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Politik och demokrati