Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast tre dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-439 17 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka fem dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Information om gap mellan utfall och prognos (ekonomirapporter mm.)
 3. Information om samråd för ny översiktsplan
 4. Information om Temperaturmätaren
 5. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 6. Information från Växjö Kommunföretag AB
 7. Redovisning av protokoll 2019
 8. Redovisning av delegeringsbeslut 2019
 9. Anmälan av arbetsutskottets beslut om Träbyggnadspris 2019
 10. Anmälan av arbetsutskottets beslut om yttrande över Trafikverkets remiss angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län
 11. Anmälan av arbetsutskottets beslut om Yttrande över Boverkets remiss av Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd
 12. Yttrande över bildande av naturreservaten Prästanäset och Risinge Bökeskog i Växjö kommun
 13. Yttrande över Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun 2020 - 2030 - KSAU samma dag
 14. Nominering av vigselförrättare 2020-2025
 15. Ansökan från Musik i Syd om engångsanslag inför 2020
 16. Ansökan om kommunalt bidrag för upprustning av samlingslokalen Viljan i Brittatorp - KSAU samma dag
 17. Ansökan från Tjureda Bygdegårdsförening om kommunal medfinansiering - KSAU samma dag
 18. Återrapportering med anledning av skrivelse rörande krav på maxhyra vid markanvisning- Malin Lauber (S)
 19. Avskrivning av uppdrag om Jämställdhetsplan 2016-2018 samt nytt uppdrag om likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern
 20. Ramjustering från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen om måltidsorganisationen
 21. Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och "kontaktcenter"
 22. Revidering av Finanspolicy Växjö kommunkoncern - närmare riktlinjer - KSAU samma dag
 23. Kommunstyrelsens internbudget 2020 - KSAU samma dag
 24. Samordning av funktioner för ekonomi, HR och kommunikation i Växjö kommun - KSAU samma dag
 25. Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid 
 26. Genomförandeavtal med Alma i Växjö I AB avseende genomförande av detaljplan för Värendsvallen 7 
 27. Skrivelse om revidering av Växjö kommuns klimatanpassningsplan - Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M)
 28. Motion om att söka medlemsskap i nätverket Age-friendly Cities and Communities/Åldersvänliga städer - Carin Högstedt (V)
 29. Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan hissas under Växjö Pride - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)
 30. Motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)
 31. Medborgarförslag om förskola och utbyggd skola i Ör
 32. Medborgarförslag om kontroll av avlopp på landsbygden
 33. Medborgarförslag om att synliggöra speciella träd i stadsmiljö och parker
 34. Medborgarförslag om att spara grönytor för att få blommande ängar
 35. Medborgarförslag om att sätta upp förvaringsskåp för hjälmar utanför Gemla station
 36. Medborgarförslag om rabatterade eller gratis bussresor för pensionärer inom kommunen under lågtrafik
 37. Växjöortens Fältrittklubb/VFK ansökan om lån för att bygga ny hästsportanläggning - KSAU samma dag
 38. Projektgodkännande av investeringsprojekt avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan
 39. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati