Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast tre dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-439 17 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka fem dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Information från Värends Räddningstjänst om sommarberedskap
 3. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 4. Information från Växjö Kommunföretag AB 
 5. Redovisning av protokoll 2019
 6. Redovisning av delegeringsbeslut 2019
 7. Växjö kommuns mångfaldspris 2019 - handlingar distribueras till sammanträdet
 8. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande över Länsstyrelsens remiss angående borgerlig vigselförrättare
 9. Boverkets remiss angående förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning - KSAU samma dag
 10. Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt - KSAU samma dag
 11. Rapport från arkivinspektioner 2018
 12. Genomförande av mandatperiodens bostadsförsörjningsprogram
 13. Detaljplan Växjö 7:8 med flera (Hovsdal), Hovshaga, Växjö kommun - KSAU samma dag
 14. Avtal mellan Växjö kommun och IV Produkt rörande marksanering - KSAU samma dag
 15. Fördjupad prognos efter april 2019 för kommunstyrelsen 
 16. Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter maj 2019 - KSAU samma dag
 17. Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2019-04-30 - KSAU samma dag
 18. Inriktningsbeslut utvecklingsstrategi Växjö kommun 2050
 19. Skrivelse om att utreda flytt av biogas och vattenkraft till VEAB - Cheryl Jones Fur (MP)
 20. Medborgarförslag om övergångsställe vid Kastanjevägen och Surbrunnsvägen
 21. Motion om att Växjö kommun ska vara i framkant med solcellsutbyggnad - Andreas Olsson (C)
 22. Fördjupad prognos efter april 2019 för Växjö kommun - KSAU samma dag
 23. Tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad - KSAU samma dag
 24. Nybyggnad av förskola vid Äventyret förskola - KSAU samma dag
 25. Om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök på Kungsmadskolan - KSAU samma dag
 26. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter - KSAU samma dag
 27. Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med anledning av ny lagstiftning om tobak och liknande produkter - KSAU samma dag
 28. Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2020 - KSAU samma dag
 29. Renhållningstaxa för 2020 - KSAU samma dag
 30. VoB Kronoberg årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 - KSAU samma dag
 31. Årsredovisning för Sydarkivera år 2018 - KSAU samma dag
 32. Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering avseende projektering av ny vägförbindelse och vägbro över respektive under kust till kustbanan vid Bäckaslöv - KSAU samma dag
 33. Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022 - KSAU samma dag
 34. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2019
Politik och demokrati