Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 19 november 2019 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Aktuell kallelse hittar du längre ner under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-439 17 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Dagordning 19 november 2019 klockan 14:00

 1. Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Uppmärksammande av den svenska demokratin 100 år (införandet av allmän och lika rösträtt)
 4. Information om Växjö station och kommunhus
 5. Granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande
 6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 7. Framställda interpellationer
 8. Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) från Malin Lauber (S) om utfallet av valfrihet inom särskilt boende
 9. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) från Björn Kleinhenz (V) om utbildningsklyftor i Växjö kommun
 10. Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande Oliver Rosengren (M) från Elisabet Flennemo (V) om förslaget på avveckling av psykoterapiteamet
 11. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Malin Lauber (S) om förberedelser i Växjö kommun i samband med inkorporering av barnkonventionen
 12. Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) från Martin Forsberg (S) om daglig verksamhet
 13. Motion om att söka medlemsskap i nätverket Age-friendly Cities and Communities/Åldersvänliga städer - Carin Högstedt (V)
 14. Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan hissas under Växjö Pride - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)
 15. Medborgarförslag om förskola och utbyggd skola i Ör
 16. Medborgarförslag om kontroll av avlopp på landsbygden
 17. Medborgarförslag om att synliggöra speciella träd i stadsmiljö och parker
 18. Medborgarförslag om att spara grönytor för att få blommande ängar
 19. Medborgarförslag om att sätta upp förvaringsskåp för hjälmar utanför Gemla station
 20. Medborgarförslag om rabatterade eller gratis bussresor för pensionärer inom kommunen under lågtrafik
 21. Växjöortens Fältrittklubb/VFK ansökan om lån för att bygga ny hästsportanläggning
 22. Projektgodkännande av investeringsprojekt avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan
 23. Detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö kommun
 24. Valärenden
 25. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag
 26. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
 27. Meddelanden till kommunfullmäktige
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati