Samverkan i arbetslivet

Kungsmadskolan samverkar på många sätt med företagen i vår närhet, men även utanför länet och landet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Apl är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Apl är en central del av elevens utbildning på yrkesprogrammen och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Det är huvudmän och rektorer som ska säkerställa att eleverna får apl av god kvalitet.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Apl ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val men omfattningen är inte reglerad. Elever som går yrkesintroduktion ska ha apl eller praktik.

Gymnasial lärlingsutbildning GLU

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan går mer än hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i anpassade gymnasieskolan.

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt program.

Gymnasial lärlingsanställning GLA

Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i en ny anställningsform; tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning.

Svensk Gymnasielärling är en ny utbildningsformdär företag och skola tillsammans ansvarar för att utbilda framtidens arbetskraft. Och som hjälper till att matcha ungdomar och arbetsplatser redan under skoltiden.

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl).

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2023