Äldreomsorg

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. De flesta insatser behöver du ansöka om.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Det finns olika former av hjälp och stöd beroende på vilka behov du har.

Hjälp och stöd för dig som är äldre

Ansökan om hjälp och stöd för äldre

Du måste ansöka om hjälp och stöd, det kan du göra muntligt eller skriftligt. En god man, förvaltare, vårdnadshavare eller ett ombud med fullmakt kan också ansöka åt dig. Du som har hjälp från kommunen sedan tidigare måste också ansöka om du behöver mer eller någon annan form av hjälp.

För att ansöka via vår e-tjänst behöver du ett Bank-id.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Hämtar du istället vår blankett för ansökan skriver du ut den och skickar in den med post till Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö. Vill du ansöka muntligt kan du nå en handläggare via kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Vad händer när ansökan skickats in?

Ansökan utreds

En handläggare tar emot din ansökan och tar kontakt med dig. Ni samtalar om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg, exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande.

Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Beslut fattas

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett beslut. Av beslutet framgår vilken hjälp du har beviljats. Ett skriftligt beslutsmeddelande skickas hem till dig.

Överklagan av beslut

Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha, samt varför du vill ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan ställs till Förvaltningsrätten, men du skickar in den till omsorgsnämnden.
I det beslutsmeddelande du fått hemskickat finns all information om hur du överklagar och var din överklagan ska skickas. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Efter att du fått beslutet om beviljad hjälp

Handläggaren skickar beslutet om din beviljade hjälp och utredningen till den utförare som blir ansvarig för att din hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras, detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet tillsammans med dig.

Uppföljning av beviljad hjälp

Ditt beslut följs upp årligen eller vid förändrat behov. Om dina behov ändras är du skyldig att meddela handläggaren om det, då kommer beslutet att prövas på nytt.

Senior Alert hjälper oss att förbättra vården

För att minska fallolyckor, undernäring och trycksår hos äldre använder vi ett dataregister som heter Senior Alert. I dataregistret kan vi ta fram statistik som hjälper oss att arbeta med att förbättra kvaliteten i vården. Senior Alert är ett kvalitetsregister som används i hela Sverige för att förbättra äldres vård och omsorg.

Senior Alert

Sekretess, tystnadsplikt och dokumentation inom vård och omsorg

All personal inom vård och omsorg har sekretess och tystnadsplikt. All personal är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp.

Sekretess, tysnadsplikt och dokumentation

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Stöd och omsorg