Växjö kommuns hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Hållbara Växjö 2030 är kommunens hållbarhetsprogram.

Tack för att du sorterar ditt avfall

Tack vare att du sorterar ditt avfall bidrar du varje dag till en mer hållbar vardag. I den senaste plockanalysen, där man går igenom vad hushållen i kommunen slänger i sina soptunnor var det 40 procent som var rätt sorterat. Tänk vad mycket mer som hade kunnat återvinnas eller användas igen.

På Norremarks kretsloppspark kan du lämna material för återbruk. 2021 var det 206 ton textilier, husgeråd, möbler och byggmaterial som lämnades in. Det motsvarar ungefär 20 procent av det grovavfall som gick till förbränning från kretsloppsparken det året.

Så här kan du minska avfallet i ditt hushåll

 • Köp färre prylar. Fundera alltid på om du verkligen behöver plagget eller prylen innan du slår till. När du väl handlar – köp saker av god kvalitet som håller länge. All konsumtion bidrar nämligen till mer avfall. Visste du till exempel att i tillverkningen av en mobiltelefon uppstår 86 kilo avfall?
 • Lämna det du inte längre vill eller kan använda till en kompis, en loppis eller en second hand-affär. Nästan allt går att återanvända och ett gammalt plagg för dig blir som nytt för någon annan.
 • Dela med en granne! Köp in saker som inte används så ofta gemensamt. Till exempel borrmaskin, våffeljärn, gräsklippare eller häcksax. Både billigt och klimatsmart. Många maskiner går även att hyra från butiker.
 • Sortera dina förpackningar och ditt matavfall. Riktigt enkelt och bekvämt blir det om du har fyrfackskärl.

Tack för att du ger dig ut i naturen

I Växjö kommun ligger den självskattade hälsan högt, både bland män och kvinnor, 76 respektive 78 procent. Däremot har den självskattade hälsan sjunkit i åldersgruppen 16–29 år. Likaså är det få barn och ungdomar som når upp till de nationella rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet. Till exempel har cykelresorna till och från skolan sjunkit mellan 2004 och 2022 till förmån för skjutsning i bil.

De nationella rekommendationerna säger att en vuxen person mellan 18–64 år bör ta del av pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150 – 300 minuter per vecka. Varför inte göra det i vår fina natur? Det är känt sedan gammalt att vi människor mår bra av frisk luft. Friluftsaktiviteter som innebär regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen ger positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa.

I Växjö kommun har vi nära tillgång till skog, mark, natur, sjöar och många fina naturområden. Hissö, Braås park och Bokhultet för att nämna några. Att vi har det så nära till hands är en lyx vi alla kan ta del av.

Tack för att du sparar el

Genom att använda förnybar energi och minska elförbrukningen är du med och bidrar till en viktig del av klimatarbetet.

Växjö kommun jobbar för att använda energi, el och värme på ett smart och hållbart sätt. Idag är hälften av den el som används i Växjö stad, en tredjedel av Växjö kommuns elbehov, förnybar el som produceras av Växjö Energi.

Du kan med ganska enkla medel göra förändringar hemma för att minska din energi- och elförbrukning.

Så här kan du minska din elförbrukning

 • Tvätta i 30 eller 40 istället för 60 grader när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 • Dra ur laddaren till mobilen när den inte används. Laddare drar ström även när den apparat som ska laddas inte är inkopplad.
 • Ställ in kyl och frys till +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning. Glöm inte att frosta av frysen också - en isbelagd frys drar mer energi. Två gånger per år är lagom.
 • Byt till LED och lågenergilampor. Släck när ljuset inte behövs. Glödlampor drar onödigt mycket energi och belysning står för mer än en femtedel av hushållens el i Sverige.
 • Sänk temperaturen en grad och spara fem procent av din energianvändning. Sänk värmen i rum som sällan används, som till exempel hallen. En lägre temperatur i sovrummet bidrar dessutom ofta till att man sover bättre.

Tack för att du cyklar

Visste du att 19 procent av alla personresor i Växjö kommun görs på cykel?

Växjö kommun har fokus på ett hållbart samhällsbyggande. Det innebär bland annat att vi arbetar med insatser för att öka trygghet och framkomlighet för cyklister. Flera satsningar på skapande, upprustning och underhåll av cykelvägar är påbörjade eller planerade för att förbättra förutsättningarna för cykling i hela kommunen.

Att cykla till jobbet eller skolan ger många fördelar, men det kan vara lite motigt att komma igång.

Därför ska du välja cykeln framför bilen

 • Att cykla är bra för hälsan. I princip gratis motion några kilometer varje dag!
 • Att välja cykeln i stället för bilen är ett enkelt sätt att minska dina totala koldioxidutsläpp.
 • Det går lika fort – och ibland faktiskt fortare att ta cykeln. Beroende på var i kommunen du bor är det minst lika bra framkomlighet med cykeln som det är med bilen. Och finns det någon härligare känsla än att svischa förbi en stillastående bilkö med sin cykel?
 • Du slipper betala dyra drivmedel. Genom att låta bilen stå sparar du pengar som annars hade gått drivmedel. Eller parkeringsavgifter!

Tack för att du åker buss

Tillgång till bra bussförbindelser underlättar för oss att bo överallt och närheten till kollektivtrafik är relativt god i kommunen.

Växjö kommuns transportplan från 2021, fokuserar på sju utvecklingsområden som är viktiga för den lokala omställningen till ett mer hållbart transportsystem, däribland kollektivtrafik. Insatser framåt är bland annat att titta på lösningar för att skapa kollektivtrafikkörfält på Sandsbrovägen och nya bussgator håller på att färdigställas intill Resecentrum. Likaså kommer 14 hållplatser att få en upprustning. Växjö kommun undersöker även förutsättningarna för att utveckla hållplatser och bytespunkter till mobilitetshubbar i och utanför staden. Framöver kommer stadsbussarna bytas ut från biogasdrift till eldrift.

Därför ska du välja bussen framför bilen

 • Mindre miljöpåverkan: Bussar har mindre koldioxidutsläpp per passagerare än bilar. Genom att ta bussen i stället för att köra egen bil minskar du din klimatpåverkan.
 • Kostnadseffektivt: Att ta bussen är oftast billigare än att köra en egen bil, särskilt med hänsyn till kostnader för drivmedel, parkeringsavgifter och underhåll.
 • Mindre stress: Att köra bil i trafiken kan vara stressigt, särskilt om du måste hantera trafikstockningar och stressa för att komma i tid. Att ta bussen kan minska stressen eftersom du inte behöver hantera trafiken själv.
 • Minskad trängsel och ökad säkerhet på våra vägar: När fler människor tar bussen minskar trafikstockningarna. Det bidrar till ökad säkerhet samtidigt som det minskar restiden för alla trafikanter.
 • Tid för avkoppling: Att ta bussen ger dig möjlighet att koppla av, läsa en bok, lyssna på musik eller arbeta under resan. För den som vill kan bussfärden även vara en social aktivitet där du kan träffa och interagera med andra människor.

Har du inte möjlighet att ta bussen till och från jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter, försök att samåka i stället.

Tack för att du sparar vatten

I Sverige är vi vana vid rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. I Växjö kommun produceras varje dygn cirka 19 000 000 liter vatten som levereras till de drygt 80 000 invånare som har kommunalt dricksvatten.

De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan på vattenförsörjningen märkts allt tydligare. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Så här kan du minska din vattenförbrukning

 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar. Ett fyllt badkar rymmer ungefär 150 liter. En dusch på tre minuter drar bara 36 liter.
 • Vattna inte med dricksvatten. Samla regnvatten i en tunna och vattna med kanna, så sparar du på vattnet. Vattna tidig morgon, sen kväll eller på natten så att inte vattnet dunstar bort.
 • Stäng kranen när du borstar tänderna. Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag.
 • Diska och skölj inte under rinnande vatten. Det rinner ungefär sex liter vatten per minut ur kranen när den är påslagen. Använd en balja när du diskar eller sköljer grönsaker.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar. En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn. Det motsvarar elva fyllda badkar på en månad.

Växjö kommuns hållbarhetsprogram

Växjö är aktiva i arbetet med FNs 17 mål för hållbar utveckling, också kallade globala målen eller Agenda 2030. Kommunfullmäktige antog 2019 ett hållbarhetsprogram som gemensam färdriktning för ett mer hållbart Växjö till 2030 Växjö 2030

Programmet ger en gemensam bild av vilket Växjö som ska eftersträvas. Det ska skapa hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun samt inspirera och ge underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen. För att nå de globala målen måste arbete ske på nationell, regional och lokal nivå. 

Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 innehåller: en deklaration, fem målbilder, nio utmaningar och tre principer för genomförande. Kopplat till hållbarhetsprogrammet finns drygt 50 indikatorer som används för att ge en bild av om utvecklingen mot ett hållbart Växjö går åt rätt håll. Dessa redovisas årligen i Växjö kommuns årsredovisning.

Filmen Hållbara Växjö 2030

Filmen ger konkreta exempel på vad vi som kommun, invånare, företag och föreningar kan göra för ett hållbart samhälle.

 • Redan på 1970-talet började restaurering av förorenade sjöar. Detta har förbättrat kvaliteten och gjort de stadsnära sjöarna badbara.​
 • 1996 beslutade Växjös politiker att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun. Utsläppen har minskat med 70 procent mellan 1993 och 2020. ​
 • Kommunen var tidig med biobränslebaserad fjärrvärme. 1980 började utbyggnaden.​
 • Kommunen var tidig med klimatanpassning i form av kanal, dammar och fördröjningsmagasin för att hantera kraftig nederbörd.​
 • Växjö kommun var först i landet att besluta om en träbyggnadsstrategi 2012.​ Växjö kommun har högt ställda särkrav på nybyggnation vad gäller trä och energieffektivitet. Kraven ställs på kommunala bolag och/eller de entreprenörer som bygger på kommunal mark. ​
 • Under 2019 var 74 procent av Växjö kommuns livsmedelsinköp ekologiska och/eller närproducerade.​
 • Växjö kommun var tidiga med stadsodling för närodlad mat och friskare stadsmiljö.​
 • Kommunen startade cykelbibliotek för allmänheten april 2019.​
 • Kommunens budget bygger på FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. ​​

Därför kallas Växjö kommun för Europas grönaste stad

BBC började kalla Växjö för Europas grönaste stad år 2007 med anledning av kommunens framgångsrika miljöarbete. Internationella medier hängde på och kommunens miljöarbete ledde till stort internationellt och nationellt intresse.

Växjö började restaurera de stadsnära sjöarna redan under 1970-talet och tog år 1996 ett unikt beslut om att sluta använda fossila bränslen (olja, bensin, diesel). När miljöarbetet fortsatte med goda resultat ledde det till att Växjö under 2000-talet fick flera utmärkelser och internationella miljöpriser och placerade sig på världskartan.

Lyssna på podd om Växjös hållbarhetsarbete

ta del av fem fördjupade samtal där hållbarhetsstrateg Matina Rosenberg samtalar med tjänstepersoner i Växjö kommun om hur arbetet går med att uppfylla målbilderna i Hållbara Växjö 2030.

Klimat och miljösmart

Henrik Johansson pratar om koldioxid, vatten, transporter och andra klimatutmaningar.

Tryggt och tillitsfullt

Fanny Bäcksbacka berättar om området tryggt och tillitsfullt, till exempel om upplevd trygghet och kommunens förmåga att klara en kris.

Rättvist och ansvarstagande

Therese Jaramillo deltar för att prata om målområdet rättvist och ansvarstagande, ett målområde som handlar om jämlikhet, jämställdhet och mycket mer.

Växande och inkluderande

Ronnie Kihlman berättar om målområdet växande och inkluderande.

Grönt och hälsosamt

Jörgen Blommendahl och Joel Käll-Karlsson delar med sig om sin kunskap när det kommer till fysisk och psykisk hälsa, samt kommuninvånarnas tillgång till motion och rörelse.

Senast uppdaterad: 12 april 2023