Unaman 9

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Unaman 9 i Växjö. Beslut om antagande tas i Byggnadsnämnden 2022-12-14.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett effektivare markutnyttjande av fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Detaljplanen möjliggöra för att bygga en fjärde våning för kontor, i stället för vad som idag är ett våningsplan för ventilation, samt att möjliggöra förtätning av nuvarande innergård. Detta ska göras med hänsyn till platsens kulturmiljö.

Planen har varit ute på granskning mellan 5 september 2022 och 26 september 2022. De synpunkter som inkom under granskningen besvaras i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen har två planbestämmelser tillkommit, vilka syftar till att ytligare skydda platsens kulturvärden.

Senast uppdaterad: 21 november 2022