Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby) i Öjaby. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 15 februari 2022. Planen är överklagad.

Sammanfattning

Planläggning utgår ifrån planprogrammet för Norra Öjaby , 3 MB.. Området är tidigare inte detaljplanelagt och syftet är att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby, men också att säkra viktiga naturområden och grönstråk. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i blandade upplåtelseformer.

Senast uppdaterad: 21 mars 2022