Gemla 1:66 m.fl.

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Gemla 1:66 mfl i Gemla i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 12 september 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny tätare bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus centralt i tätorten Gemla med möjlighet till centrumverksamhet som komplement i det centrala läget med närhet till tågstation. Befintligt grönstråk mellan Stationsvägen och grönområdet Stocköparken har främst en rekreativ funktion där allmänheten kan röra sig genom området. Denna funktion säkerställs nu som allmän platsmark, söder om kommande bebyggelse.

I nu gällande plan är denna yta reglerad som kvartersmark handel. Föreliggande planförslag säkerställer därmed nu ett viktigt allmänt intresse. Planförslaget säkerställer också berörda delar av vändplatsen som allmänplats (gata). En större ek i planområdet skyddas då den bedömts värdefull för ekbeståndet i tätorten.

Senast uppdaterad: 14 september 2022