Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större rumsligt och tidsmässigt sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid.

För att fylla denna roll behövs en bild av den önskvärda framtiden, en strategi och riktlinjer för hur vi når dit. I översiktsplanen redovisar kommunen sin syn på hur mark- och vattenområden i grova drag bör användas framöver och hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Ny översiktsplan

För att översiktlig planering ska fungera som verktyg för hållbart samhällsbyggande måste den hållas aktuell. Detta innebär att den översiktliga planeringen ska vara en ständigt pågående process där översiktsplanens användning regelbundet följs upp och revideras.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som ska samla Växjö kommuns strategier och riktlinjer för fysisk planering på en digital plattform. Detta ska ge goda förutsättningar för en levande och ständigt aktuell översiktlig planering.

Under hösten 2019 kommer förslag till ny översiktsplan att gå ut på samråd för inhämtande av synpunkter.

Övergripande struktur för Tofta Sjöstad och Södra Växjö

Tofta Sjöstad ligger runt Skirsjön, mellan Helgasjön och Toftasjön, norr om Sandsbro. Tofta Sjöstad har för avsikt att bli det urbana boendet i natursköna miljöer mellan sjöarna i Europas grönaste stad. Ett boende där du får ta del av både stad och land.

Södra Växjö växer vidare i två stråk utmed Teleborgsvägen mot Tävelsås och söder om Vikaholm mot Dänningelanda. Här ges möjlighet till urbana och lantliga boenden med närhet till både stadens och landskapets kvalitéer.

Båda projekten har varit ute på samråd mellan 25 februari och 5 april. Just nu pågår arbetet med att anpassa och förändra förslagen efter de synpunkter som kommit in. De övergripande strukturerna kommer att bli en del av den nya översiktsplanen.

Södra Växjö växer vidare i två stråk utmed Teleborgsvägen mot Tävelsås och söder om Vikaholm mot Dänningelanda. Här ges möjlighet till urbana och lantliga boenden med närhet till både stadens och landskapets kvalitéer.

Läs mer om Södra Växjö

Läs mer om alternativstudie Södra Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering