Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun utvecklar Norremarksområdet

Norremark har under de senaste åren ändrat karaktär från att ha varit ett industriområde till att bli ett kontors- och handelsområde. Sedan ett par år tillbaka finns dessutom en skola med fritidsverksamhet på Norremarksvägen.

I och med att Växjö växer och att allt fler besökare tar sig till Norremark behövs en översyn göras av hela området för att trafikflödet ska fungera bättre för alla trafikslag.
Oskyddade trafikanter som går eller cyklar mellan de olika verksamheterna ska kunna göra det i en trygg och tilltalande miljö. Busshållplatser som inte är tillgänglighetsanpassade behöver ses över. Det pågår även diskussioner angående en möjlig placering av en pendlarparkering i området.
Det finns ett stort behov av samverkan mellan Växjö kommun och de olika verksamheterna i Norremark och kommunen kommer att bjuda in till möten med företagarna framöver.

Utredningen som Växjö kommun nu gör ska leda till en plan över hur det växande området ska sammanfogas från flera intressenters behov samtidigt som målen om infrastruktur och trafiksäkerhet prioriteras högt.

Senast uppdaterad: 6 maj 2019