Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och tar löpande beslut om åtgärder. Vi samverkar med andra myndigheter i regionen och uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden rekommenderas att testa sig vid ankomst. Om du reser in i Sverige från ett så kallat tredjeland kan du även behöva stanna hemma i sju dagar efter ankomsten till Sverige.

Rekommendation för alla resenärer att testa sig efter ankomsten till Sverige, på folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Från den 15 juli beslutade regeringen om anpassade åtgärder tack vare successivt minskad smittspridning av covid-19. De senaste lättnaderna som gäller från och med 15 juli är följande:

 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar fortsatt kvar nationellt.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra. Du är skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Håll avstånd till andra resenärer och var noga med handhygienen.
 • Stanna hemma och res inte om du har symptom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Träffpunkter, dagverksamhet, restauranger och växelvård

Träffpunkter, dagverksamhet och daglig verksamhet är öppen, men med särskilda restriktioner.

 • Det här gäller för träffpunkter
 • Dagverksamhet på Lunden, Rosenhill och Solgläntan är öppen, men enligt rådande restriktioner
 • Den dagliga verksamheten är igång, men enligt rådande restriktioner
 • Socialpsykiatrins träffpunkter är inställda tillsvidare
 • Restaurangen på Dalbo är stängd tillsvidare

Lättade besöksrestriktioner

Det är upp till var och en att ta ansvar när det kommer till besök på särskilt boende, då det fortfarande råder stor försiktighet. Från 8 mars är det följande som gäller:

 • Besökare ska vara fria från symptom och sprita sina händer vid ankomst till boendet
 • Använd helst de säkra mötesplatserna som finns på alla särskilda boenden
 • Lämpligt antal besökare är max två till tre åt gången per omsorgstagare
 • Besökare ska fortsatt hålla avstånd till omsorgstagaren med 1,5 meter

Dörrarna är låsta till de särskilda boendena och besökare kommer att lotsas av personal från entrén till omsorgstagarens lägenhet och tillbaka igen vid besöket. Samma rutiner gäller alla särskilda boenden, inklusive korttidsboendet Evelid.

Vid vård i livets slutskede, ta kontakt med det aktuella boendet och prata med enhetschef och sjuksköterska.

Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Medarbetare använder munskydd vid ansiktsnära arbete hos omsorgstagare. Alla medarbetare har arbetskläder som byts och tvättas varje dag. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

När det finns misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 ska personalen använda extra skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består av:

 • heltäckande visir som vid behov kombineras med munskydd alternativt skyddsglasögon och munskydd
 • engångsförkläde med eller utan ärm beroende på vilken vård som ska utföras
 • engångshandskar, som används vid risk för kontakt med kroppsvätskor, vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel

Så här jobbar vi under måltider för att minska smittspridningen

 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra
  som handsprit.
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
  Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska
  matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.
 • Inom omsorgen tillämpas bordsservering.
 • Restaurangerna inom omsorgen är stängda för allmänheten.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola och särskola och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Utantag gäller om någon i hushållet har covid-19.

1 december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer om att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19 Länk till annan webbplats.. Det innebär att barn och elever som inte har infektionssymtom men som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma från förskola och grundskola. Detta gäller för alla skolformer.

Smittspårning i samband med bekräftat covid-19 på skolenhet

Vid konstaterad smitta på en skolenhet har rektor i uppdrag att utreda eventuell smittspridning i verksamheten. Rektor använder en checklista som är framtagen för stöd i arbetet där bland annat namnet på en bekräftat smittade elevens noteras.

Så hanterar vi personuppgifter i samband med smittspårning vid bekräftad covid-19 , 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Behov av barnomsorg om grundskola/förskola stänger på grund av smitta

När en skolverksamhet är stängd som en följd av smittspridning kan barnomsorg med undantag erbjudas för de barn som har vårdnadshavare:

 • vars arbete bedöms vara viktigt för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och som inte kan ordna omsorg om sina barn på annat sätt.

Samhällsviktiga verksamheter är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Det är viktigt att tänka på att även om en arbetsplats bedöms vara samhällsviktig, så kanske inte alla där utför samhällsviktigt arbete. Det innebär att kanske inte alla på arbetsplatsen anses utföra samhällsviktiga arbetsuppgifter, det är upp till arbetsgivaren att bedöma. I slutänden är det huvudman som fattar beslut om tillgång till fritids.

Mer information om samhällsviktig verksamhet finns på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma vid symtom

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög ska alla förskolor och skolor vara uppmärksamma på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Vad gäller för förskolan?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177.se Länk till annan webbplats. eller ordinarie vårdcentral. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem. Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan eller dagbarnvårdaren även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om barnet blir sjukt igen gäller samma rekommendationer.

Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska få förhållningsregler av den lokala smittspårningen och därmed stanna hemma från förskolan. Vi uppmanar även alla att meddela förskolan skola eller skolan vid positivt provsvar för barn och elever.

Vad gäller för förskoleklass och grundskolan?

Om elev har symtom men inte testats för covid-19 rekommenderas elever från förskoleklass och uppåt att lämna prov. Om test inte har utförts gäller följande:

 • Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), ska elev stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.
 • Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas ska elev stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om det är någon i hushållet som har konstaterad covid-19 ska dock barn och elever stanna hemma, även om de är symtomfria - läs mer om det i den översta rubriken.

Hur ska man agera som vårdnadshavare?

Om någon i familjen/hushållet har fått konstaterat covid-19 ska du som vårdnadshavare meddela förskolan eller skolan så snart som möjligt samt hämta hem ditt barn om det sker under skoltid. Under tiden det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt.

Förhållningsreglerna gäller inte för de barn och elever som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste sex månaderna, eller har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts de senaste sex månaderna.

Viktigt att alla tar ansvar och följer de nya skärpta, nationella råden

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Läs om råden överst på denna sidan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en informationssida om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom Länk till annan webbplats.. Där finns också en FAQ med vanliga frågor och svar.

Råd angående allergier

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi.

Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Det vill säga att om du är säker på att ditt barns symtom enbart beror på pollenallergi kan du ta barnet till förskolan eller skolan. Tillkommer nya symtom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

Fler råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller Covid 19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

Skolan inte en riskmiljö

Enligt Folkhälsomyndighetens nya rapporter från 2020-11-12 Länk till annan webbplats. verkar skolan inte utgöra en riskmiljö och en rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning i skolmiljöer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast.

Delta i digitala möten

Under rådande omständigheter kan du som vårdnadshavare kan bli inbjuden till digitalt möte i förskola eller skola. Det kan vara föräldramöte tillsammans med andra föräldrar, det kan vara utvecklingssamtal där bara du eller du och ditt barn träffar en lärare eller förskollärare. I Växjö kommun använder vi Microsoft Teams för digitala möten. För att delta i mötet behöver du en dator, smartphone eller iPad med uppkoppling. Du behöver också ladda ner Microsoft Teams-appen.

Så här gör du för att ansluta till ett föräldramöte eller utvecklingssamtal , 379 kB..

Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning (bland barn och unga)

Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygien Länk till annan webbplats.

Det finns i nuläget, enligt Livsmedelsverket, ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom mat eller dryck. Men skolorna anpassar nu, utifrån lokala förutsättningar, sin möblering i matsalarna och sin organisation kring när eleverna äter för att undvika trängsel. Andra rutiner i våra matsalar är:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer.
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.

Så pratar du med barn om coronaviruset

Råd och tips från BRIS Länk till annan webbplats.

Till barn som känner oro

Länsstyrelsen har, tillsammans med bland andra Familjefrid Kronoberg, tagit fram ett informationsblad "Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats" med bra information till både barn och personer som arbetar med barn.

Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats - information från Länsstyrelsen med flera

Idrott och föreningsliv

Idrott kan utföras som vanligt, både inomhus och utomhus. Notera att pandemilagen gäller och att maxantal för deltagare i lokalerna som används måste begränsas utifrån storlek på lokalen.

Föreningsmöten kan genomföras som fysiska möten inomhus under förutsättning att trängsel undviks och pandemilagen följs.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information till exempelvis föreningar. Länk till annan webbplats.

Du som tillhör en förening är också alltid välkommen att höra av dig till Föreningsservice på 0470-410 00.

Kommunens mötesplatser och bibliotek

Växjö kommuns bibliotek är öppna med ordinarie öppettider. Personal kommer inte att hjälpa till vid datorerna, för att kunna hålla rekommenderat avstånd.

Även meröppet på Ingelstads bibliotek äe öppet. Biblioteket på Tallgården håller fortsatt stängt på grund av renovering.

Om allmänna och privata sammankomster och tillställningar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter kring max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler Länk till annan webbplats.

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger och caféer. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift. Länk till annan webbplats.

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats. och pandemilagen.

Länsstyrelsen Kronoberg utövar tillsyn enligt pandemilagen. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Växjö kommun har alltså ingen möjlighet att granska verksamheter som inte är livsmedelsverksamheter. Du kan alltid vända dig till den som driver verksamheten ifråga och hänvisa till föreskriften om allas ansvar för att undvika trängsel.

Växjö kommun har tagit fram flera åtgärder för att stötta företagare.

Information för dig som företagare och arbetsgivare

Information about the corona virus in other languages

Get updated information about the coronavirus by calling 08-123 680 00. Phone operators can answer questions in Arabic, Somali, Farsi, Tigrinya, Amarinya and Russian.

Vill du engagera dig och hjälpa till?

Röda Korset och andra civilsamhällesföreningar söker hela tiden volontärer som är villiga att hjälpa till med handling och andra ärenden. För att anmäla dig som volontär behöver du vara 18 år och gäran ha tillgång till körkert och bil.

Anmäl dig som volontär Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för att kunna engagera dig och hjälpa andra

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor om coronaviruset?

www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Ring nationella informationsnumret

Kontakta 1177 enbart om du är sjuk och behöver rådgivning.

Om coronavirus på lätt svenska

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset corona Länk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet har också samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format Länk till annan webbplats.

Teckentolkad information

Teckentolkad information om coronaviruset och covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till krisinformation.se och deras teckentolkade information)

Antal fall i Kronoberg

Här hittar du Region Kronobergs statistik om spridning och antal fall av covid-19 Länk till annan webbplats.. Informationen uppdateras dagligen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2021
Politik och demokrati