Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbete leds av förvaltningschef Per Sandberg.

Telefon: 0470-410 00
E-post per.sandberg@vaxjo.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Avdelningen ansvarar för frågor som bland annat arkiv, nämndsadministration samt verksamhetsutveckling. I avdelningen ingår även stadsarkitekten, som har det övergripande gestaltningsansvaret i planering, planer och bygglov.

Avdelningschef: Madeleine Karlsson

Planavdelningen

Avdelningen tar fram och handlägger detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa styr sedan lokalisering och utformning av exempelvis bebyggelse, parker och grönområden.

Avdelningschef: Djana Micanovic

Bygglovsavdelningen

Avdelningen har hand om både tillsyn, rådgivning och handläggning. En del av handläggningen är uppföljning - så att byggprojekten genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Avdelningschef: Magnus Ericsson

Projekt- och utvecklingsavdelningen

Avdelningen ansvarar för byggledning, projektering och framtagning av förfrågningsunderlag såsom ritningar och tekniska beskrivningar.

Avdelningschef: Fredrik Ivarsson

Natur- och gestaltningsavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för utvecklingen och driften av kommunens stadsmiljöer, torg och platser, samt för stadens parker, sjöar, grönområden och naturreservat samt skogsinnehav.

Avdelningschef: Emma Demitz-Helin

Mät- och GIS-avdelningen

Avdelningen ansvarar bland annat för kommunens kartproduktion, husutstakningar och markering av gränser.

Avdelningschef: Lars-Göran Bergsman

Planeringsavdelningen

Avdelningen arbetar med översiktlig och regional planering, större utvecklingsprojekt samt mark- och exploateringsfrågor.

Avdelningschef: Paul Herbertsson

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Avdelningen arbetar arbetar med tillsyn, kontroll, information, rådgivning, utredningar, provtagning och mätningar gällande hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel.

Avdelningschef: Kaisa Sandstedt

Trafik- och gatuavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för trafikplanering, parkering, upplåtelse av allmän plats med mera, samt drift och underhåll av kommunens gator, torg och belysning.

Avdelningschef: Per-Olof Löfberg

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen med drift av vatten- och avloppsverk samt ledningsnät. Man svarar även för biogasproduktion från interna och externa substrat med tillhörande uppgradering till fordonsgas samt drift av distributionssystem och tankningsanläggning för fordonsgas på bussdepå Drängen.

Avdelningschef: Malin Engström

Lantmäterimyndigheten

Avdelningen är en egen myndighet som har ansvar för all fastighetsbildning i Växjö kommun, med frågor som till exempel avstyckning av fastighet eller sammanslagning av olika fastigheter.

Avdelningschef: Sanna Lindberg

Senast uppdaterad: 30 juni 2022