Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hittar du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Tid: Torsdagen den 21 oktober, klockan 14.00
Plats: Växjö kommunhus, Växjösalen, Växjö

Kallelse hittar du på denna sida cirka en vecka innan mötet.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Förteckning över tekniska nämndens ärenden torsdagen den 21 oktober 2021


1. Justering av protokoll
2. Allmänhetens frågestund
3. Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen
4. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2020-2022
5. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
6. Renhållningstaxa 2022
7. Information - Strategisk plan för skog i Växjö kommun
8. Projektplan Braås rensgaller
9. Projektplan Maskininvesteringar Gata
10. Projektplan Maskininvesteringar Park
11. Sammanträdestider för tekniska nämnden och arbetsutskottet år 2022
12. Överprövning av beslut
13. Skrivelse gällande information om tillgänglighet på lek- och aktivitetsplatser
14. Medborgarförslag om informationstavla i lekparken i Linnéparken
15. Medborgarförslag om träd i stadsmiljö
16. Medborgarförslag om fler blommor till humlor på Arenastaden
17. Medborgarförslag om en hundrastgård i Fylleryd
18. Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 7 oktober 2021
19. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden 1-30 september 2021
20. Meddelande
21. Övrigt

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras de två senaste årens protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2021
Politik och demokrati