Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hittar du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Tid: Torsdagen den 22 september, klockan 14.00
Plats: Samlingssalen, Sundets avloppsreningsverk

Kallelse hittar du på denna sida cirka en vecka innan mötet.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på samhällsbyggnadsförvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Förteckning över tekniska nämndens ärenden torsdagen den 22 september 2022

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information till nämnden
 4. Information om investeringsprojekt
 5. Information om SSAM, Södra Smålands Avfall & Miljö
 6. Budgetuppföljning för internbudget 2022
 7. Uppföljning av parkeringsintäkter och biogasförsäljning
 8. Beslut om justering av investeringsbudget
 9. Beslut om revidering av delegationsordning
 10. Redovisning av arbetsutskottets protokoll
 11. Redovisning av delegationsbeslut
 12. Övriga frågor

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningens kansli.

Här publiceras de två senaste årens protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 27 september 2022