Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hittar du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till tekniskanamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid: 3 juni, klockan 14.00
Plats: Växjösalen, Norra Järnsvägsgatan 7, Växjö eller via Teams

Kallelse hittar du på denna sida cirka en vecka innan mötet.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 3 juni

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
  3. Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen
  4. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
  5. Information om cykel- och kollektivtrafikbokslutet samt potentialstudie för hållbart resande
  6. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2020 - 2022
  7. Information om projektplan för Bredvik etapp 7
  8. Information om projekt Södra Rottne etapp 2
  9. Delårsrapport april för internbudget 2021
  10. Granskning av beslut om avgiftsfri parkering i centrum
  11. Grundläggande granskning av internkontroll
  12. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2021
  13. Kommunalt vatten på Tingsrydsvägen
  14. Taxor för grävtillstånd och TA-planer
  15. Medborgarförslag om asfalterad cykelväg mellan Växjö och Ingelstad
  16. Medborgarförslag om gångtunnel mellan Arenastaden och handelsplats I11
  17. Medborgarförslag om farthinder på Kvarnvägen
  18. Medborgarförslag om fartgupp på Gamla Norrvägen
  19. Medborgarförslag om hundrastgård vid sjön Trummen
  20. Medborgarförslag om hundgård vid Trummen
  21. Medborgarförslag om hundrastgård på Söder, Växjö
  22. Medborgarförslag om upprustning av lekplats på Sjöbolsområdet i Ingelstad
  23. Medborgarförslag om skatepark i Sandsbro
  24. Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 20 maj 2021
  25. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden 1 - 30 april 2021
  26. Meddelande
  27. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras de två senaste årens protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2021
Politik och demokrati