Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 13 juni klockan 14.00
Plats:  Kronobergsrummet, kommunhuset

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 13 juni 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information om Nollvisionen från NTF
 4. Information om cykelbokslut för 2018
 5. Information om Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)
 6. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 7. Medborgarförslag om hundrastgård i Rottne
 8. Medborgarförslag om ljusslinga på gamla tågspåret mellan Växjö och Rottne
 9. Skrivelse till tekniska nämnden gällande förbättring av säkerheten vids Linnéparkens lekplats
 10. Skrivelse gällande önskan om fler parkeringsplatser i Lammhult
 11. Skrivelse om skyltars placering på trottoarer och trottoarpratare
 12. Ansökan om bidrag till projekt Cykelväggar i Gårdsbytrakten vid väg 23
 13. Information investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 14. Projekt Södra Järnvägsgatan 2017-2019
 15. Projekt VA försörjning del av Drevs-Rödje 1:5, Braås
 16. Projekt omläggning av dagvattenledning på Kungsmadsskolan
 17. Projekt dagvatten i nordväst, Telestadshöjden
 18. Projekt nyanläggning av VA-ledningar för Klubbstugan 1i Växjö
 19. Projekt nya VA-ledningar för fastighet i Snapperiskogen 1:1, Räppe
 20. Projektdirektiv konstgjord infiltration Braås vattenverk
 21. Slutredovisning Projekt reservpanna Sundet 2017-2019
 22. Information om projekt installation av solpaneler 2019
 23. Delegationsordning för tekniska nämnden
 24. Redovisning av arbetsutskottets protokoll
 25. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - maj 2019
 26. Information om samråd om detaljplan för fastigheten Växjö 8:30 mfl. Hov i Växjö
 27. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Politik och demokrati