Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 21 november klockan 14.00
Plats:  A-salen, kommunhuset

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 21 november 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om Trädpriset 2019
 5. Information om resultatet från Temperaturmätaren
 6. Information om Södra Smålands avfall och miljö
 7. Behandlingsavgifter för mottagning av externt material för förbehandling och rötning 2020
 8. Internbudget 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022
 9. Budgetuppföljning - Fördjupad prognos 2019 med ekonomiskt utfall till och med oktober
 10. Ny regleringar och taxor för parkering Växjö tätort
 11. Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Norra Esplanaden, Växjö
 12. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 13. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november 2019
 14. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - oktober 2019
 15. Meddelande
 16. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019
Politik och demokrati