Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: torsdagen den 28 oktober 2021, kl. 13.30
Plats: Växjösalen

Inför mötet - tänk på att:

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna rekommenderas även att testa sig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19.

För dig som inte är fullvaccinerad gäller följande:

  • Håll avstånd till andra människor.
  • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2021-10-28

1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund2. Information och utbildning till omsorgsnämnden

- Säkerhetsgenomgång, utdelning och kvittering av passerkort till Växjö kommunhus

- Presentation av Växjö kommuns lokalförsörjning

- Presentation av ny medicinskt ansvarig för rehabilitering, respektive kvalitetscontroller vid avdelningen för uppdrag och uppföljning

- Utvärdering av ny ersättningsmodell för särskilda boenden inom omsorgsnämndens ansvarsområde

- Presentation av resultat för omsorgsförvaltningen i Växjö kommuns Temperaturmätare, september 2021

- Utvärdering från omsorgsförvaltningens sommarvikarier 2021

3. Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter, inklusive rapport från omsorgschef för särskilda boenden

4. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden

5. Meddelanden till omsorgsnämnden

6. Förslag till kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022

7. Återrapportering till omsorgsnämnden av uppdrag att utreda möjligheten till att införa en tjänst som kommundoktorand

8. Återrapportering till omsorgsnämnden gällande personalpolitisk inriktning i nämndens internbudget: utredning av möjligheten att införa specialistunderskötersketjänster samt möjligheten att renodla undersköterskeuppdraget

9. Omsorgsnämndens beredskapsplan vid upphörande av privata utförare

10. Skrivelse ifrån Gunnel Jansson (MP) och Guje Larsson (MP) om förbättrat anhörigstöd

11. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) angående svarstider och bemanning runt trygghetslarm

12. Beslut att öppna vilande platser i särskilt boende

13. Omsorgsnämndens sammanträdestider 2022

14. Avsägelse av uppdrag som ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott - Andreas Liljenberg (S)

15. Förvaltningschefen informerar

16. Information från ledamöter

17. Frågor ifrån ledamöter och ersättare

18. Övrigt


Fullständig kallelse med handlingar till omsorgsnämnden 2021-10-28 , 3 MB.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2021
Politik och demokrati