Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: onsdagen den 26 maj 2021 kl. 13.30
Plats: Mötet sker digitalt.

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2021-05-26

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden
  - Arbetet med kontinuitet i hemvården
  - Ekonomisk rapport gällande verksamhetsområde omsorg funktionsnedsättning
  - Status på uppdrag i omsorgsnämndens internbudget för 2021
  - Status på uppdrag gällande omsorgsnämndens patientsäkerhetsplan och patientsäkerhetsberättelse
  - Redovisning av mätningar inom omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsverksamhet
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden
 5. Kompetensutvecklingsinsatser, personalfrämjande åtgärder samt en uppskattning vad gäller anhörigvårdande insatser
 6. Fördjupad prognos för omsorgsnämnden till och med april, 2021
 7. Yttrande över kommunens revisorers rapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomistyrning
 8. Översyn av verksamhetsområde omsorg funktionsnedsättning: inriktningsbeslut gällande verkställighet av daglig verksamhet
 9. Inriktningsbeslut - Lokaler för hemvård och daglig verksamhet, Teleborg
 10. Investeringsbeslut för fastighetsnät i bostäder med särskild service
 11. Upphandling av Kultur i daglig verksamhet
 12. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
 13. Förvaltningschefen informerar
 14. Information från ledamöter
 15. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 16. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Politik och demokrati