Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid: Tisdagen den 15 juni 2021 klockan 09:00
Plats: Digitalt möte i Teams samt fysiskt i Kommunhuset Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2021-06-15

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information till nämnden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Redovisning av inkomna handlingar för kännedom
 6. Ekonomisk uppföljning med helårsprognos
 7. Anmälan om dataskyddsombud
 8. Yttrande över Transportplan 2025
 9. Yttrande över detaljplan, Stjärnvik 15:55
 10. Yttrande över ändring av villkor för efterbehandling
 11. Avslag på ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning
 12. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Politik och demokrati