Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 10 oktober 2021, klockan 09.00
Plats: Växjö kommunhus Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2021-10-05

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information till nämnden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
 6. Ekonomisk uppföljning med delårsrapport
 7. Beslut om nämndens sammanträdesdagar 2022
 8. Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente
 9. Beslut om resursbehovsutredning 20222-2024
 10. Taxa enligt miljöbalken
 11. Taxa enligt tobakslagen
 12. Taxa för receptfria läkemedel
 13. Taxa enligt strålsyddslagen
 14. Yttrande över Jordbruksverkets förslag på ändringar i föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn
 15. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Politik och demokrati