Miljö- och hälsoskyddskontoret

Miljö- och hälsoskyddskontoret är miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltning. Kontoret arbetar inom tre tillsynsområden: miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Vi ger dig råd om vilka regler som gäller och hjälper dig att tolka dem. Som myndighet kontrollerar vi att alla följer reglerna.

Människor och miljö ska må bra. Det låter kanske självklart, men det händer att mark förgiftas och att gamla föroreningar finns kvar i naturen. Det händer att människor blir sjuka av dålig mat eller annan smitta. Våra vatten fortsätter att förorenas och luften vi andas innehåller skadliga ämnen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar för att upptäcka faror och risker innan de inträffar eller för att se till att vi kan åtgärda det som hänt. Vi försvårar för fuskare så att alla kan konkurrera på lika villkor. Mycket i vårt samhälle fungerar bra och många vill göra rätt. Problem inträffar bara sällan. Att det ändå förekommer visar att vårt samhälle behöver våra kontroller.

Förvaltningschef Madeleine Karlsson leder miljö- och hälsoskyddskontorets arbete.

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret

Telefon: 0470-410 00
E-post: miljokontor@vaxjo.se

Miljö- och hälsoskyddskontorets organisation

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd hanterar gemensamma frågor såsom registrering, arkiv, ekonomi, GDPR, IT, ledningssystem, nämndadministration, utveckling med mera.

Hälsoskydd

Syftet med vårt hälsoskyddsarbete är att ta bort eller minska risker för sådant som kan påverka hur vi mår. Det kan handla om kemikalier i produkter hos frisören, smittorisk hos tatueraren, badvattnets kvalitet eller ventilationen i skolan. En god folkhälsa innebär en god hälsa på lika villkor för alla.

Livsmedel

Enligt lagstiftningen är mat, dryck och dricksvatten livsmedel. Syftet med den offentliga livsmedelskontrollen är att endast säkra livsmedel ska komma ut på marknaden. Det vi äter och dricker ska vara säkert och livsmedlen ska vara det som de påstås vara. Oavsett om vi handlar i butik, går på restaurang eller tar vatten ur kranen ska vi kunna äta och dricka det, utan att riskera att bli sjuka eller lurade.

I kommunen finns närmare 600 livsmedelsanläggningar. Det är butiker, restauranger, partihandel/import, fordon med livsmedelshantering, vattenverk, industriell tillverkning, förskolor och fritidshem med mera. Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsyn på alla dessa.

Miljöskydd

Skyddet av den yttre miljön och människors hälsa är vägledande för vår miljötillsyn. Tillsynen omfattar industrier och andra miljöstörande verksamheter, förorenade områden, hantering av kemikalier och avfall, naturreservat, vattenskyddsområden med mera.

Hotet mot naturen och klimatet är en av vår tids största utmaningar. Med miljötillsynen kontrollerar vi att utsläppen är så små som möjligt, att man sanerar föroreningar och att man bedriver och hanterar miljöfarliga verksamheter och ämnen på ett så bra sätt som möjligt.

Naturvård, vattenskydd och hållbar avfallshantering ligger också under vår tillsyn. Det är avgörande för vilken värld vi lämnar till kommande generationer.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar bland annat:

 • Allergirisker i skolan eller i hemmet.
 • Smittorisker vid verksamheter som fotvård och piercing.
 • Bullernivåer för miljöns och hälsans skull. Hur låter det där du bor?
 • Tobak. Dess skadeverkningar är odiskutabla. Men hur svårt är det egentligen för ungdomar att få tag på cigaretter?
 • Strålning. Vi utsätts hela tiden för naturlig strålning från berggrunden, rymden och från varandra. Men oron för hälsorisker av annan strålning från till exempel elektronisk utrustning, mobilmaster eller solarier måste vi också ta på allvar.
 • Radon. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och i vissa byggnadsmaterial. Vi tipsar dig om hur du sanerar radon och var du kan beställa mätningar.
 • Receptfria läkemedel. Reglerna är omfattande vilket beror på att läkemedel är potenta varor som vid felanvändning kan orsaka stor skada. Bara för att ett receptfritt läkemedel får sälja utanför apotek betyder det inte att det är ofarligt.
 •  

Miljö- och hälsoskyddskontoret ska på nämndens uppdrag

 • utföra tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och andra lagstiftningar
 • bevaka och informera om invånarnas och verksamhetsutövarnas rättigheter och skyldigheter
 • medverka i samhällsplaneringen så att miljö- och hälsoskyddsfrågorna beaktas
 • förebygga och undanröja miljö- och hälsoskyddsproblem genom attitydpåverkan, information och strategiskt miljöarbete
 • arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet och säker livsmedelshantering

En stor del av verksamheten styrs av ärenden som initierats utifrån, som remisser, klagomål, tillstånds- och anmälningsärenden med mera. Den resterande tiden använder vi till planerad tillsyn och kontroll, projekt och förebyggande arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2021
Politik och demokrati