Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Torsdagen den 14 november, klockan 14.00
Plats: Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2019-11-14

 1. Val av justerare.

 2. Information och frågor.

 3. Redovisning av delegationsbeslut.

 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden.

 5. Budgetuppföljning 2019.
 6. Internbudget för byggnadsnämnden med verksamhetsplan för 2021-2022.
 7. Medborgarförslag, remiss - Förslag om att Växjö kommun ska ställa krav på alternativa energikällor vid nybyggnationer och vid större om- och tillbyggnationer.
 8. INGELSTAD 3:37 m.fl., Ingelstad.
  Detaljplan för bostäder.
 9. VÄRENDSVALLEN 7, Västra mark.
  Detaljplan för bostäder och idrott.
 10. *STORMEN 2, Centrum.
  Uppsättande av skylt.
 11. *FURUBY 5:16, Furuby.
  Nybyggnad av enostadshus och carport/förråd.
 12. *(Borttagen uppgifter enligt GDPR).
  Anmälan om olovligt uppförande av plank.
 13. *(Borttagen uppgifter enligt GDPR).
  Uppsättande av plank.
 14. *KNÄPPAREN 1, Norr.
  Tillbyggnad av bostadshus med uterum och rivning av befintlig uteplats.
 15. *VÄXJÖ 10:41, Centrum.
  Nybyggnad av transformatorstation och reservkraftverk.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2019
Politik och demokrati