Protokoll, föredragningslista och kallelse, byggnadsnämnden

Tid: 21 juni, klockan 14.00.
Plats: Digitalt och Smålandssalen, Växjös kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2021-06-21

* = myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten).

 1. Val av justerare vid byggnadsnämnd
 2. Information och frågor vid byggnadsnämnd
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden
 5. Budgetuppföljning 2021
 6. Lista för planärenden under handläggning
 7. Dataskyddsombud 2021
 8. ÖJABY 4:3, Öjaby
  Planbesked för bostäder
 9. SOLVÄNDAN 2, Högstorp
  Detaljplan för bostäder
 10. *JUVELERAREN 6, Västra mark
  Fasadändring, ändrad fasadbeklädnad
 11. *GÅRDSBY-NOTTERYD 1:4, Gårdsby
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, garage och stall
 12. *LYAN 1, Teleborg
  Anläggande av padelbanor
 13. *RISINGE 10:13, Hemmesjö
  Tillsynsanmälan om olovlig byggnation
 14. *RISINGE 10:13, Hemmesjö
  Ändrad användning av komplementbyggnad till enbostadshus
 15. *VINGSNÄCKAN 1, Öster
  Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser
 16. *VÄXJÖ 10:17, Centrum
  Uppsättande av digital skärm
 17. *VÄXJÖ 10:17, Centrum
  Uppsättande av digital skärm
 18. *VÄXJÖ 10:17, Centrum
  Uppsättande av digital skärm
 19. *VÄXJÖ 10:14, Centrum
  Uppsättande av digital skärm
 20. *VÄXJÖ 10:17, Centrum
  Uppsättande av digital skärm
 21. *VÄXJÖ 8:30, Hov
  Tillbyggnad av lastbrygga och tillbyggnad med förråd
 22. *FREGATTEN 16, Hov
  Tillbyggnad av bostadshus med uterum samt installation av eldstad/rökkanal
 23. *VILLTOFTA 1:25, Vederslöv
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö, eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Vill du ta del av protokoll som är äldre än 1 år, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Politik och demokrati