Protokoll

Här hittar du de politiska nämndernas offentliga protokoll. Klicka på respektive nämnd.

Vi publicerar protokoll ett år tillbaka i tiden, vill du läsa äldre protokoll kontakta respektive nämnd.

Kontaktuppgift

 • Byggnadsnämnden
  Ansvarar för kommunens kartproduktion, detaljplanering och fastighetsbildning, bygglov och byggtillsyn.
 • Kultur- och fritidsnämnden
  Ansvarar för biblioteksverksamheten och allmän kulturell verksamhet i kommunen.  Ansvarar också för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder.
 • Kommunstyrelsen
  Förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.
 • Nämnden för arbete och välfärd
  Ansvarar för områdena arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning, försörjningsstöd, flyktingmottagande/integration, individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholhandläggning.
 • Omsorgsnämnden
  Ansvarar för omsorg, vård och service för äldre, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysiska och psykiska funktionshinder.
 • Utbildningsnämnden
  Ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kvalificerad yrkesutbildning och uppdragsutbildning.
 • Tekniska nämnden
  Ansvarar för parker, gator, vägar, parkering, trafik, trafiksäkerhet, renhållning, vatten- och avlopp samt sjöreglering och vattenkraftverk.
Senast uppdaterad: 26 augusti 2022