Skolval 2023

Barn och elever som börjar förskoleklass och årskurs 7 höstterminen 2023 samt de elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns ska söka skola i skolvalet mellan den 1-15 december 2022. Du som vårdnadshavare söker skola med e-legitimation.

Öppet hus inför skolvalet

Inför skolvalet bjuder Växjö kommuns grundskolor in till öppet hus i november.

Dag och tid för skolornas öppna hus

Skolvalet öppnar den 1 december

Skolvalet öppnar den 1 december 2022 och stänger den 15 december. Skolvalet görs av vårdnadshavare digitalt med e-legitimation. Elevens samtliga vårdnadshavare måste godkänna den sökta skolan i skolvalet för att ansökan ska behandlas. Görs inte detta placeras eleven på närmsta skola med ledig plats utifrån folkbokföringsadressen.

För att underlätta skolvalet kan du titta i en sammanställning över alla kommunala grundskolor i Växjö.

Kommunala grundskolor i Växjö kommun

Gå vidare till skolvalet  Länk till annan webbplats.(öppet mellan 1-15 december 2022)

Ska ditt barn börja förskoleklass hösten 2023 ska du söka skola i skolvalet. I Växjö kommun har vi idag 33 kommunala grundskolor samt 5 fristående grundskolor vilket betyder att du har ett stort utbud att välja mellan.

För att underlätta skolvalet kan du titta i en sammanställning över alla kommunala grundskolor i Växjö.

Kommunala grundskolor i Växjö kommun

Är det garanterat att vi får en plats i den skola vi söker till?

Nej. Vilken skola eleven placeras på beror på hur många som söker till den valda skolan och var eleven bor i förhållande till skolan. Om en skola får flera sökanden än vad det finns platser, så placeras eleven efter syskonförtur och relativ närhet.

Mer information om relativ närhet.

Jag vill besöka en skola, är det möjligt?

Ja. I november genomför alla grundskolorna öppet hus.

Datum och tid för skolornas öppna hus.

Den 1 juli 2022 togs tillämpningen av matarskolor bort vilket innebär att de elever som idag går på en skola där nästa årskurs inte finns behöver söka skola inför höstterminen 2023.

Hur skiljer sig detta från tidigare?

Växjö kommun har tidigare år tillämpat det som kallas matarskola. En matarskola innebär att elever vid en skolenhet har en garanterad plats på en mottagande skolenhet när efterföljande årskurs inte finns vid den skolenhet eleven är placerad på.

Varför görs förändringen?

Förändringen görs då kommunens tillvägagångssätt med matar- och mottagarskolor inte är förenlig med skollagens regler om skolplaceringar där alla vårdnadshavare och elever ska ges likvärdiga möjligheter att välja skola.

Vilka skolor är det som berörs av förändringen kring mottagar- och matarskolor?

Dädesjö skola, Kalvsvik skola, Tävelsås skola, Uråsa skola, Ör skola, Lammults skola F-3 och Braås skola F-3. Inför höstterminen 2023 behöver de elever som går sista årskursen på någon av dessa skolor söka skola i skolvalet.

Om ditt barn ska börja årskurs 7 till hösten 2023 ska du söka skola i skolvalet. Du kommer att få hem ett brev med information och inbjudan till skolvalet i samband med att skolvalet öppnar i december 2022.

Om en elev går i årskurs 6 på en skola där det finns en årskurs 7, måste man söka skola i skolvalet då?

Om det är samma skolenhet och rektor så har eleven laglig rätt att gå kvar och vi kommer inte att placera eleven på någon annan skola om de inte söker en annan skola. Men oavsett om eleven ska gå kvar eller inte ska man söka skola i skolvalet. Om årskurs 6 och årskurs 7 är olika skolenheter, det vill säga har olika rektorer, behöver man söka till den skola eleven önskar gå på. Placering kommer att ske enligt samma regler som gäller för alla övriga elever som börjar årskurs 7.

Hur söker man till Hagavikskolans natur- och teknikinriktning?

Ansökan till Hagavikskolans natur- och teknikinriktning görs på samma sätt som till övriga kommunala skolor. Urvalet sker genom syskonförtur och därefter lottning. Anledningen till att lottning används är att alla elever ska ha samma möjlighet att komma in på skolan oavsett var i kommunen man bor. Alla elever som uppfyller avståndskriterierna och får plats på Hagavikskolans natur- och teknikinriktning beviljas skolskjuts som om det hade varit deras skolskjutsskola.

Observera att Hagavikskolans Natur- och teknikinriktning kommer att bedrivas i paviljongerna på Teknikum fram till och med vårterminen 2024. Från och med höstterminen 2024 finns NoT på Hagavikskolan.

Mer information om Hagavikskolans Natur- och teknikinriktning Länk till annan webbplats.

Är det garanterat att vi får en plats i den skola vi söker till?

Nej. Vilken skola eleven placeras på beror på hur många som söker till den valda skolan och var eleven bor i förhållande till skolan. Om en skola får flera sökanden än vad det finns platser, så placeras eleven efter syskonförtur och relativ närhet. Mer information om relativ närhet finns på vaxjo.se/skolval.

Det går inte att på förhand se eller garantera att ditt barn kommer att få plats på den skola som du som vårdnadshavare har sökt. Vilken skola eleven placeras på beror på hur många som söker till den valda skolan och var eleven bor i förhållande till skolan. Om en skola får flera sökanden än vad det finns platser, så placeras eleven efter syskonförtur och relativ närhet.

Turordning vid fler sökande till en skola än det finns platser

Om fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har plats för kommer platserna att fördelas i den här ordningen:

 • Elev med skyddade personuppgifter.
 • Syskonförtur - elev vars syskon höstterminen 2023 börjar i en årskurs på samma skolenhet.
 • Elev med längst relativa närhet.

Varje elevs ansökan prövas individuellt mot de riktlinjer Växjö kommun har. Antalet platser på en skola är fastställt utifrån en kapacitetsberäkning sett till ventilation, yta, brandskydd och utformning av lokalerna.

Med syskon menas barn som bor i samma hushåll och är folkbokförda i hushållet oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett om barnen har samma vårdnadshavare eller inte. Syskonförtur gäller även om biologiska syskon är folkbokförda på olika adresser. Det gäller även för halvsyskon.

Mitt barn som ska börja förskoleklass har en halvbror som ska börja årskurs 3, gäller syskonförturen?

Ja, syskonförtur gäller.

Mitt äldsta barn ska börja årskurs 4 och mitt yngsta barn ska börja förskoleklass, gäller syskonförturen då?

Om förskoleklassen och årskurs 4 tillhör samma skolenhet gäller syskonförturen. En skola kan vara delad i två olika enheter, exempelvis en för förskoleklass upp till årskurs 6 och en för högstadiet, årskurs 7-9.

Mitt barn ska börja förskoleklass och har syskon i årskurs 7. Gäller syskonförtur då?

Om de tillhör samma skolenhet gäller syskonförturen. En skola kan vara delad i två olika enheter, exempelvis en för förskoleklass upp till årskurs 6 och en för högstadiet, årskurs 7-9.

I korthet innebär relativ närhet att alla elever har rätt till en skola i närheten av hemmet, men inte alltid den närmsta. Relativ närhet används för att ingen elev ska få orimligt långt till skolan. Om antalet sökanden överstiger antal platser i en skola får den elev med längst relativ närhet platsen.

Detaljerad information om relativ närhet

Elever som ska söka en fristående skola behöver också göra ett val. Alla fristående skolor är dock inte anslutna till systemet. Önskar ni en plats på en fristående skola som inte finns med i systemet så tar ni kontakt med den skolan. Om ni inte vill ha plats på en kommunal skola uppmanar vi er vårdnadshavare att meddela oss detta via epost till skolplacering@vaxjo.se.

Observera att om eleven inte får plats på den sökta fristående skolan och inte sökt till en kommunal skola så placeras eleven på närmsta skola med ledig plats.

Skolvalet är för dig som har barn som ska börja förskoleklass, årskurs 7 eller går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Tips innan du ansöker

Ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att titta på vår karta över grundskolor i Växjö kommun eller på sidan Hitta och sök grundskola.

Läs mer om skolorna på respektive webbplats. Alla grundskolor finns listade i bokstavsordning från A till Ö: Grundskolor.

Tänk på att att det kan vara klokt att söka till fler än bara en skola. Se till att du och barnets andra vårdnadshavare har giltig e-legitimation och fungerande e-post.

Ansökan - sök skolor

Du gör skolvalet via vaxjo.se/skolval som öppnar 1 december. Välj fler än en skola och börja med den skola du önskar i första hand, sedan den skola du önskar i andra hand, och så vidare. Du kan söka vilken kommunal skola du vill, förutsatt att skolan erbjuder den årskurs du ansöker om.

Ändringar i ansökan

Under tiden som skolvalet är öppet (1-15 december) kan du när som helst ändra din ansökan. När skolvalet har stängts går det inte att göra några ändringar.

Skicka in ansökan

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera ansökan. Det betyder också att ni båda måste vara överens om valet av skola. Om du är ensam vårdnadshavare kan du själv göra skolvalet och skicka in ansökan.

Om ett barn bor växelvis på två adresser utgår vi från folkbokföringsadressen. Är inte vårdnadshavarna överens kommer eleven placeras på närmsta skola med ledig plats i förhållande till sin folkbokföringsadress.

Om folkbokföringsadressen ska ändras gör vårdnadshavarna denna ändring hos folkbokföringen på skatteverket.

Bekräftelsemejl

När du har gjort ditt val och ansökan är godkänd kommer du att få ett bekräftelsemejl.

Beslut om placering

Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare i mars 2023 och skickas ut med vanlig post.

Klassplacering

Det är skolan som sköter klassplacering, eller klassindelning.

Systemet stänger klockan 00.00 natten mellan den 15 och 16 december och därefter går det inte att söka skola i skolvalet. Har du glömt att söka skola placeras eleven på närmsta skola med ledig plats. Det beror på att ditt barn kommer att få plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån sina ansökningar.

Vilken skolskjutsskola ditt barn tillhör kommer du att se när du du loggar in systemet mellan den 1-15 december. Det är till den skolan ditt barn kan få skolskjuts om ni uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Om det primära för er är att få skolskjuts så bör ni enbart söka till er skolskjutsskola. Om ni inte får plats i skolskjutsskolan och kommunen placerar eleven i en annan skola är eleven per automatik berättigad skolskjuts (om eleven uppfyller kriterierna för skolskjuts).

Mer information om skolskjuts

Om du eller ditt barn saknar svenskt personnummer behöver du göra skolvalet på en blankett där du skriver in barnets första sex siffror (barnets födelseår, -månad och -datum). Du behöver också skicka med ett personbevis eller en kopia på ett utländskt pass eller liknande för att styrka ditt barns identitet. Blanketten finns på vaxjo.se Länk till annan webbplats. under rubrik: Självservice, e-tjänster och blanketter.

Om vårdnadshavare inte har svenskt personnummer behöver vi vårdnadshavarens sex första siffror på blanketten (däremot inte samordningsnummer eller liknande.)

För dig som är nyinflyttad i eller planerar att flytta till Växjö kommun finns kort information om hur du ansöker om grundskola:

Skola 6-16 år

Möjlighet finns att i stället för att beräkna avstånd utifrån nuvarande folkbokföringsadress, så kan en blivande adress användas. Vårdnadshavare som önskar utnyttja möjligheten ska lämna in styrkande dokumentation som bedöms av utbildningsförvaltningen. Flytt till den blivande adressen ska vara planerad att ske inom nio månader.

För att en elev ska kunna byta från en skola till en annan är det flera faktorer som spelar in för att det ska kunna vara möjligt. Du kan ansöka om byte av skola om du inte får plats på den skola du har sökt i skolvalet och ställs då i kö till den skolan. Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer in till utbildningsförvaltningen kring vad som gäller om man vill byta skola.

Varför får vårt barn inte plats på den skola vi sökt i skolvalet?

Varje skola har ett visst antal elevplatser beroende på lokalernas yta, ventilation och utrymningsvägar. När en elev söker till en skola i skolvalet är det flera faktorer som spelar in. Om fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har plats för fördelas platserna enligt följande ordning:

 • Elev med skyddade personuppgifter.
 • Syskonförtur - elev vars syskon höstterminen 2023 börjar i en årskurs på samma
  skolenhet.
 • Elev med längst relativa närhet.

Vi har ansökt om skolbyte, hur lång tid tar det innan vi får en plats?

För att en elev ska få plats på en skola/klass behöver en annan elev sluta. Om det är flera barn i kön är det turordning som gäller där man först ser till särskilda skäl, sen syskonförtur och sist datum för när ansökan inkommit.

Vi har haft vårt barn i kö till en skola i flera år, varför får vi aldrig en plats?

Varje skola har ett visst antal platser beroende på lokalernas yta, ventilation och
utrymningsvägar. För att en elev ska få plats på en skola/klass behöver en annan elev sluta. Om det är flera barn i kön är det turordning som gäller där man först ser till särskilda skäl, sen syskonförtur och sist datum för när ansökan inkommit.

Vem är det som beslutar om antalet platser i en klass?

Skolans rektor tar beslutet. Faktorer som kan spela in kring antalet elever i en klass kan förutom yta, ventilation och utrymningsvägar även vara om klassen har flera barn med särskilda behov. Då kan rektor besluta att ta in färre antal elever i den klassen än vad som görs i en annan. Antalet elever i klasserna kan alltså variera beroende på hur dynamiken ser ut.

Om vi byter skola, får vi då skolskjuts till den nya skolan?

Nej. Skolskjuts gäller endast till skolskjutsskolan och för de elever som uppfyller kriterierna för skolskjuts.

I skolvalet kan ni välja mellan kommunala och fristående skolor. Enkelt beskrivet är en kommunal skola öppen för alla och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor, eller friskolor, har en annan huvudman (ägare) än kommunen eller regionen.

Nedan listar vi några av fördelarna som ni får genom att välja en kommunal skola:

 • Våra skolor har ändamålsenliga lokaler. Det innebär att lokalerna byggs, utformas och har tillgång till den utrustning som krävs för att syftet med utbildningen ska kunna genomföras. Det innebär även att lokalerna ska vara anpassade för att våra elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
 • Alla våra skolor har ett eget skolbibliotek i eller i anslutning till skolbyggnaden. Skolbibliotekarierna ses som en pedagogisk resurs för att stödja elever i deras kunskapsutveckling.
 • På samtliga 7-9 skolor i kommunen finns en fritidsgård som är en trygg och öppen mötesplats för våra ungdomar från årskurs 7. All fritidsgårdsverksamhet är alkohol- och drogfri och har varierande öppettid på både dagtid, kvällstid, helger och lov.
 • Vi har ambitiös, professionell och välutbildad personal med hög behörighet.
 • Vi jobbar engagerat och systematiskt för att skapa goda relationer och motverka mobbing för att våra elever ska känna sig trygga på sin skola.
 • Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling för att våra elever ska nå målen och få god måluppfyllelse utifrån sina egna förutsättningar.
 • I alla våra skolor finns en skolmatsal i skolbyggnaden. Det är Växjö kommuns måltidsorganisation som lagar maten till alla våra förskolebarn, elever och omsorgstagare.
 • Alla våra elever har tillgång till elevhälsa som arbetar med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska i första hand arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Skolans elevhälsoteam leds av rektor och bestårav kurator, skolsköterska, psykolog och specialpedagogisk kompetens i form av speciallärare eller specialpedagog. Vid behov finns också skolläkare.
 • Alla våra skolor har en likabehandlingsplan för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. I detta ingår ett aktivt arbete för att skapa trygghet och studiero.
 • På våra skolor finns studie- och yrkesvägledare som har i uppdrag att ge eleverna kunskap och förutsättningar för att göra väl underbyggda val inför gymnasiet. Deras fokus och mål är att ge relevant, tydlig och objektiv information där de har elevens behov och önskemål i fokus. I samtal med SYV ges elever möjligheter att förverkliga sina drömmar inför framtiden.

Utbildningsnämnden beslutade 2019 att genomföra en förändring för de barn och elever som ska börja förskoleklass och årskurs 7. Förändringen är att upptagningsområdena förvinner och vårdnadshavare uppmanas att göra ett val om vilken skola barnet önskas placeras i.

Förändringen gjordes för att du som vårdnadshavare ska få ökade möjligheter att påverka vilken skola ditt barn ska gå i. Förändringen syftar till ökad valfrihet och ökad rörlighet.

Att upptagningsområdena försvinner innebär att ingen elev på förhand kan garanteras en plats i en specifik skola och placeringarna kommer i första hand att ske efter önskat val och därefter syskonförtur och relativ närhet.

Matarskolor och mottagarskolor

Den 1 juli 2022 togs tillämpningen av matarskolor bort vilket innebär att de elever som idag går på en skola där nästa årskurs inte finns behöver söka skola inför höstterminen 2023.

Hur skiljer sig detta från tidigare?

Växjö kommun har tidigare år tillämpat det som kallas matarskola. En matarskola innebär att elever vid en skolenhet har en garanterad plats på en mottagande skolenhet när efterföljande årskurs inte finns vid den skolenhet eleven är placerad på.

Varför görs förändringen?

Förändringen görs då kommunens tillvägagångssätt med matar- och mottagarskolor inte är förenlig med skollagens regler om skolplaceringar där alla vårdnadshavare och elever ska ges likvärdiga möjligheter att välja skola.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Under rubriken Relaterade dokument finns information om skolvalet även på somaliska, engelska och arabiska.

Senast uppdaterad: 14 november 2022