Önskemål om att byta skola

För att en elev ska kunna byta från en skola till en annan är det flera faktorer som spelar in för att det ska kunna vara möjligt. Ansökan om byte av skola kan du göra när som helst under året.

Om en elev av någon anledning vill byta skola ska du skicka in en ansökan om skolbyte.

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Rätten till skolskjuts försvinner om eleven byter skola

Observera att om eleven väljer att byta skola så har hen inte rätt till skolskjuts. Om eleven uppfyller kriterierna för skolskjuts så gäller det endast till elevens skolskjutsskola.

Mer information om skolskjuts

Skolplacering och skolbyte under löpande termin

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om skolplats eller skolbyte under löpande termin för barn eller elever i följande situationer:

  • Elever som flyttar till Växjö kommun och som önskar skolplats på en kommunal skola i kommunen.
  • Elever boende utanför Växjö kommun som önskar skolplats på en kommunal skola i kommunen.
  • Elever som går på en fristående skola och som önskar skolplats på en kommunal skola i Växjö kommun.
  • Elever som går på en kommunal skola i Växjö kommun, som flyttar till eller inom kommunen och som önskar byta till en skola närmare den nya bostadsadressen.

Fasta skolbytesperioder

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om skolbyte vid fasta tidpunkter inför kommande termin. Dessa tidpunkter infaller en gång per termin och avser skolbyte inför nästföljande termin. Endast skolor som har tillgängliga platser vid dessa tidpunkter omfattas av antagningen. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjudande om ny skolplacering så kvarstår tidigare skolplacering. Om eleven inte kan beredas plats vid någon önskad skola så kvarstår tidigare skolplacering.

Skolbyte på grund av särskilda skäl

Skolbyte på grund av särskilda skäl ska endast tillämpas när placering vid en annan skolenhet bedöms vara den enda utvägen för att få till stånd en fungerande skolgång för en elev. Tillämpning ska ske med restriktivitet och avser extraordinära situationer som föranleder att eleven har ett behov av skolbyte. Utbildningsnämndens urvalsgrunder för fördelning av skolplatser tillämpas inte i detta ansökningsförfarande.

När en skola får en ledig plats så tittar vi på vem som har mest rätt till platsen enligt kriterierna:

  1. Elev med skyddade personuppgifter
  2. Elever med särskilda skäl, oftast medicinska
  3. Elev vars syskon går på önskad skolenhet
  4. Elev med högst antal dagar i placeringskö
  5. Elev med längst relativa närhet
  6. Lottning

En elev med skyddade personuppgifter går alltid först. Därefter tittar vi om någon elev har särskilda skäl av medicinsk karaktär som är styrkta av sjukvården eller liknande. Sedan tittar vi på om någon elev har syskon som går på skolan, då har den eleven syskonförtur. Efter det tittar vi på hur länge eleven stått i kö och den elev som stått längst har rätt till platsen. Om det skulle vara så att två barn har stått precis lika länge i kö så är det den som har längst relativa närhet som får platsen. Skulle den relativa närheten vara exakt samma, så är det lottning som gäller.

Om vi har 14 barn i kö till en skola och samma årskurs och det kommer in en ny ansökan från en elev som har syskon på skolan, så kan den elev som lämnade in sin bytesansökan sist, genom syskonförtur, stå först i kön och få platsen.

Detta gör att vi inte kan svara på frågan ”vilken plats mitt barn står på?”, eftersom kön ändras från dag till dag. Några hoppar av och några kommer till – och det händer varje dag.

Förtur kan man alltså ha av olika anledningar, men de spelar ingen roll förrän det finns en ledig plats att erbjuda. Vi flyttar inte andra elever från skolan för att ett barn med skyddade personuppgifter, särskilda skäl eller syskonförtur, ska få en plats. Elever kan bara ha förtur till en ledig plats.

När det flyttar in elever till Växjö som inte har någon skolplats så går de också före i kön, eftersom de inte har någon plats alls.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023