Sofieberg

Resursenheten Sofieberg vänder sig till elever i årskurserna 1-9 och tar emot elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd.

I vår undervisning utgår vi från varje elevs unika behov och förutsättningar då variationen bland eleverna är mycket stor. Vi erbjuder en varierad undervisning helt anpassat efter elevens behov av olika pedagogiska verktyg där kompensatoriska hjälpmedel är en del, såsom datorer och iPad med pedagogiska program. Många av våra elever har behov av större tydlighet. För att göra lärandet begripligt används tydliggörande pedagogik, vilket innebär olika former av visuellt stöd såsom SYM-writer, bildschema och strukturerade arbetsuppgifter.

Stöd att kommunicera med omgivningen och tolka olika situationer och händelser är något vi arbetar med kontinuerligt, till exempel genom sociala berättelser och seriesamtal för att göra vardagen och olika händelser begripliga och hanterbara för eleven. Dessa metoder hjälper eleven att få bättre social kompetens och förstå orsak och verkan i sociala sammanhang.

Vi arbetar med

Individuellt dagsschema

Varje elev har ett veckoschema vilket kompletteras med ett individuellt dagsschema. Hur detta är utformat utgår alltid från elevens behov.

Eget klassrum

Elevernas arbetsplats är vid en avskärmad plats i ett större arbetsrum eller ett eget klassrum, allt utifrån elevens behov.

Tydliga rutiner

För att skapa trygghet för eleven är det viktigt med tydliga rutiner såsom individuellt dagsschema och tydliga arbetsinstruktioner. Men även att arbetslaget kring eleven jobbar i nära samarbete för att skapa ett gemensamt förhållningssätt vilket ger förutsägbarhet för eleverna.

Kontinuerligt samarbete med hemskolan

Det är viktigt att eleven har fortsatt kontakt med hemskolan. Eleven kan utifrån sina behov delta i vissa lektioner eller andra aktiviteter som friluftsdagar eller liknande tillsammans med sin ordinarie klass. Eleven kan även delta i annan elevgrupp för att träna sociala relationer i större grupp. Under sin vistelse på Resursenheten är eleven fortfarande kopplad till hemskolans elevhälsoteam, vilket innebär att eventuella besök hos kurator, skolsyster, studie- och yrkesvägledare eller liknande sker vid hemskolan.

Kontinuerligt samarbete med föräldrar

På Resursenheten har vi en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Genom samtal, sms, mail och möten upplyser vi föräldrar om respektive elevs nuläge där vi försöker lägga fokus på det positiva.

Hög personaltäthet

Eleverna på resursenheten omges av en hög personaltäthet vilket medför att eleverna alltid har tillgång till en pedagog.

Lågaffektivt arbetssätt

På Resursenheten har vi ett lågaffektivt arbetssätt vilket innebär att personalen behåller den egna känslointensiteten låg och bemöter barnen med ett lugn för att kunna tillförse de med verktyg för att kunna samarbeta med sin omgivning på ett mer fungerande sätt.

Trivselregler på Sofieberg resursenhet

På Sofieberg strävar vi efter att:

  • använda ett trevligt och vårdat språk
  • lösa konflikter på ett respektfullt sätt
  • respektera varandra precis som vi är

Kontakter

Senast uppdaterad: 8 november 2021