Ljungfälle grundsärskola

Ljungfälle grundsärskola består av två verksamhetsdelar: A-H och M-Z.

Grundsärskolan A-H

A-H har cirka 50 elever i årskurs 1-6, fördelade på nio åldersblandade klasser, 1-3 och 4-6. Fritidsverksamheten är uppdelad på två avdelningar: Diamanten för årskurs 1-3 och Safiren för årskurs 4-6.

Ljungfälle grundsärskola A-H hade under höstterminen 2022 besök av Skolinspektionen som gjorde en regelbunden kvalitetsgranskning. Vi fick överlag väldigt fina omdömen och vill lyfta fram två citat från granskningens beslut:

“Granskningen visar att rektorn möjliggör i hög grad för en tillgänglig lärmiljö där eleverna ges goda möjligheter till flexibilitet för att studera en kombination av ämnen, ämnesområden samt grundskolans ämnen. Av inskickad dokumentation, intervjuer och lektionsobservationer framgår att undervisningen präglas av olika former av stödstrukturer som möjliggör flexibilitet och individanpassning under hela skoldagen. Rektorn arbetar systematiskt för en tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö genom att se till att skolans lokaler är ändamålsenliga med gott om utrymme och att det finns tillgängliga anpassade lärverktyg såsom digital teknik,tidshjälpmedel, olika former av visuellt stöd och metoder för kommunikation till stöd för eleverna i undervisningen.” (s. 5-6)

“Granskningen visar att undervisningen är välstrukturerad och att eleverna är förtrogna med strukturen som används, vilket bidrar till att skapa trygghet och förutsägbarhet. I samtliga klassrum finns en struktur där dagens schema är uppskrivet med bildstöd och foton på den personal som undervisar. Eleverna har även personliga scheman vid sina respektive arbetsplatser och dagens datum samt veckodag finns uppsatt på väggen i samtliga klassrum. Vid flertalet av de observerade lektionerna vet eleverna hur skoldagen eller lektionen är uppbyggd och samtliga lärare använder sig av samma lektionsstruktur samt samma bildsymboler för olika moment, vilket även framkommer i intervju med lärare.” (s.8)

Granskningen i sin helhet finns att läsa på: https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=625814 Länk till annan webbplats.

Grundsärskolan M-Z

På M-Z finns det runt 70 elever i årskurs 1-9, fördelade på tretton åldersblandade klasser. I vår Petö-klass bedrivs även gymnasiesärskola. I dagsläget är det sju klasser på Ljungfälleskolan, fyra klasser är placerade på Norremark, två klasser på Elvagården.

Vi har i dagsläget sex fritidsavdelningar totalt, fördelade på de olika enheterna.

Om grundsärskolan

Eleverna på grundsärskolan läser utifrån grundsärskolans kursplan.

Alla människor är unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bygger vi en stark gemenskap i grupperna. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en ökad självständighet, en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Vi jobbar i mindre klasser/grupper med god tillgång till personal för att alla elever skall bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som råder. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Senast uppdaterad: 19 december 2022