Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som har behov av denna skolform enligt en utredning med psykologisk-, pedagogisk-, medicinsk -och social bedömning.

Vem är grundsärskolan till för?

Grundsärskolan är en skolform som är till för, och som är anpassad till, elever som bedöms inte ha förmåga att uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Grundsärskolan omfattar årskurs 1-9. Förskoleklass finns inte i grundsärskolan.

Barnet kan antingen:

  • gå på en grundsärskola i en grundsärskoleklass
  • eller gå i en grundskoleklass men läsa efter grundsärskolans kursplaner.

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns träningsskolan, som är en särskild inriktning för elever som har svårt att ta till sig vissa ämnen. I träningsskolan läser eleverna ämnesområden istället för ämnen.

Integrerade elever

En elev mottagen i grundsärskolan kan få sin utbildning inom grundskolan om berörda rektorer och vårdnadshavare medger det.

Ansök till grundsärskolan

Det är vårdnadshavarna som ansöker om skolgång i grundsärskolan för sitt barn efter att ha läst på om vad det innebär. Skolgång i grundsärskolan kan avslutas på vårdnadshavarens begäran.

Utbildningsnämnden fattar beslut om barnet ska gå i grundsärskola, baserat på en utredning. Utbildningsnämnden fattar även beslut om inriktning, grundsärskola eller träningsskola.

Utredning inför mottagande i grundsärskola

Innan barnet kan börja i grundsärskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

  1. pedagogisk bedömning av barnets förmåga att nå grundskolans kunskapskrav
  2. medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
  3. social bedömning av bakgrundsfaktorer eller sociala hinder för inlärning
  4. psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.

Fritidshem för grundsärskola

På kommunens grundsärskolor finns fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten är till för barn i åldern 7 till 13 år. Barnet får gå på fritids till och vårtermin det år barnet fyller 13 år.

Särskild skolskjuts

Vid ansökan om mottagande till grundsärskola kan ni även ansöka särskild skolskjuts.

Senast uppdaterad: 8 februari 2023