Grattis till årets personalstipendiater 2022

Se vinnarna av årets personalstipendiater 2022 och läs motiveringarna.

Varje år delar utbildningsnämnden ut personalstipendium till personal som på något sätt utmärkt sig i sitt arbete. Stipendiet är på 10 000 kr.

2022 års stipendiater är:

  • Anna-Carin Sundén: lärare Kulturskolan
  • Ola Gren: förstelärare Norregårdskolan
  • Ellinor Rydman: lärare Teknikum
  • Maria P. Marcus: förskolelärare Lammhults förskola
  • Åsa Bilsteen: elevadministratör förvaltningskontoret

Motiveringar

Anna-Carin Sundén, Kulturskolan

På ett enastående sätt har Anna-Carin byggt upp fiolverksamheten genom Suzuki-metoden som inkluderar barn från 4-19 år. Parallellt har hon genom åren vidareutbildat sig inom Suzukimetodik och nu nått den mest avancerade nivån i utbildningsstegen, nivå 5.

Anna-Carins arbete ramas in av fördjupad kunskap och smittande energi. Hon möter alla elever och föräldrar med en genuin värme och hon är en mycket uppskattad kollega. Anna-Carin jobbar målmedvetet med såväl bredd som spets och flera av hennes elever har gått vidare till eftergymnasiala utbildningar och musikhögskolor, vilket är en bedrift i sig då konkurrensen är knivskarp för att komma in på dessa skolor.

Ola Gren, Norregårdskolan

Ola har ett stort engagemang för sitt ämne och för sina elever. Han är en starkt bidragande orsak till att Norregårdskolan leverera fina resultat i matematik år efter år. Hans drivkraft handlar inte om att ge elever bra betyg utan att ge dem så goda förutsättningar som möjligt i sina ämnen för att eleverna ska klara sig bra på gymnasiet. Genom sitt förstelärarskap arbetar han för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor i ämneslaget.

Ola har tillsammans med kollegan Karin sedan flera år drivit ett projekt efter skoltid som gör det möjligt för elever i årskurs 8 och 9 som har svårt i matte, att med extra tid och andra sätt att förklara, förbättra sina möjligheter till betyg. Det som är signifikant är att närvaron och engagemanget hos eleverna alltid är hög.

Ellinor Rydman, Teknikum

Ellinor har arbetat med att utveckla barn- och fritidsprogrammet och undervisningen med nytänkande och digitalisering i fokus. Hon har genom åren arbetat med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom omvärldskunskap hos eleverna.

Ellinor förankrar demokratins värden genom att visa vägen till en förskola och skola som i samverkan med samhället och världen utanför skolan lägger en stabil kunskapsgrund. Ellinor är kollegialt en stabil och stark inspirationskälla som bidragit till att verksamheter som övningsförskola och samarbeten med både företag, förskolor, grundskolor och övriga program på skolan kommit till stånd.

Maria P. Marcus, Lammhults förskola

Maria är en driven och kompetent förskollärare som i sin tjänst utvecklat och drivit en av kommunens två förskolebussar till att bli en stor tillgång i Lammhult.

Med ett målinriktat arbetssätt hittar Maria strukturer för organisation och kvalitet, vilket bidragit till att förskolebussen blivit ett starkt komplement till vår ordinarie förskoleverksamhet.

Med naturen som läromiljö visar Maria att undervisningen kan vara lustfylld, utforskande, lärorik och rolig. Hon är en god förebild och en stark och inspirerande ledare både i det egna arbetslaget likväl som inom övriga förskolor i Lammhult. Maria leder sitt arbetslag genom att hitta styrkor hos kollegor och samtidigt ha höga förväntningar på andra och sig själv.

Åsa Bilsteen, förvaltningskontoret

Åsa tilldelas personalstipendium 2022 för sin stora flexibilitet och kunskap inom området elevadministration. Åsa har under en turbulent tidsperiod släppt ordinarie arbetsuppgifter för att stödja och stötta skolornas arbete under implementeringen av SAITS. Genom att skapa utbildningsmaterial, hålla utbildningar och ge support till alla administratörer ute på våra skolor har Åsa varit ett stort stöd för verksamheten.

För att implementeringen inte skulle stanna av på grund av kompetensglapp har i synnerhet Åsas idoga supportarbete underlättat för enheterna och bidragit till att kompetensen har höjts.

Stort grattis till alla fem stipendiater!

Senast uppdaterad: 3 augusti 2022