Protokoll, föredragningslista och kallelse - utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2017-11-15 Kl.14:00
Plats: A-salen, Kommunhuset

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information verksamhet: Intern kontroll av anpassad studiegång
 5. Information verksamhet: Rekryteringsläget, december 2017
 6. Information verksamhet: Ekonomiläget, december 2017
 7. Skrivelse till utbildningsnämnden: Senarelagd start av skoldag (L)
 8. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 9. Riktlinjer: skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd, revidering dec 2017
 10. Vänsterpartiet: Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella trakasserier
 11. Medborgarförslag: Hjälplärare med språkkunskaper
 12. Revidering av resursfördelningsprinciper avseende nämndens resultatreglering
 13. Läsårstider 2018/2019
 14. Lokalärende: Torparskolan anbud
 15. Lokalärende: Furutåskolan, inriktningsbeslut
 16. Lokalärende: Vikaholm östra, inriktningsbeslut
 17. Revidering av hyresreglering vid uthyrning skollokaler
 18. Information verksamhet: Handlingar och protokoll för kännedom December 2017
 19. Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut december 2017
 20. Övriga frågor
 21. Information verksamhet: Elevärenden, december 2017

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2017-12-13

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Just nu finns inga handlingar tillgängliga inför arbetsutskottets kommande sammanträde.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Politik och demokrati