Information A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Adressändring

Meddela elevexpeditionen din studieadress om du är inackorderad. Meddelan även om du flyttar under läsåret.

Aulabokning

Se information på sidan: Aula och lokaluthyrning.

Betyg

I gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Du får betyg oberoende av vad andra i undervisningsgruppen presterar. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i en betygskatalog som du kan få ett utdrag ur, vänd dig till elevexpeditionen om du vill ha ett sådant utdrag.

Bilparkering

Skolans elever och personal parkerar öster om skolan.

Brandsläckare

Brandsläckare finns i varje byggnad. Se markeringar på utrymningsplan. Även rökvarnare finns uppsatta, dessa utlöses automatiskt vid brandfara.

Busskort

Du som har minst sex kilometer (6,00 km) till skolan får busskort som gäller hela läsåret eller terminsvis. Råkar du glömma busskortet får du själv betala resan. De fem första dagarna på läsåret får du åka gratis. Tappar du ditt busskort kan du, mot en avgift, få ett nytt hos Hanna Blomkvist på rektorsexpeditionen. Om ditt busskort är trasigt kan du få ett nytt i receptionen.

Byte av kurs

Du som vill byta ut en kurs i din studieplan ta kontakt med din SYV, som kan ge dig svar på frågan om du kan byta just den kursen eller ej.

Datorer

Inloggningsuppgifter till skolans nätverk får du i början av dina studier. Via nätverket får du tillgång till Internet och till lagringsutrymmen för dina skolarbeten, som du kommer åt i alla skolans datorer. Datorerna i biblioteket och datorsalarna är i första hand avsedda för skolarbeten. Om din dator går sönder vänder du dig till IT-supporten på Teknikum. Om du har problem med att logga in i nätverket så vänder du dig till någon av studie- och yrkesvägledarna.

Diskriminering

Om mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism och främlingsfientlighet handlar Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Doris

Doris är vårt interna, googlebaserade mailsystem där alla elever och lärare på alla de kommunala gymnasieskolorna finns. Detta ska användas och det är skolans kanal för att sprida information. Har du glömt ditt lösenord så kontaktar du skolans IKT-pedagog Patrik Bengtsson.

E-post

När du börjar på skolan får du en egen e-postadress som du har kvar under alla tre åren. Utnyttja den flitigt och ansvarsfullt.

Elevexpeditionen

Administrerar dina val, kurser och betyg.

Elevhälsan

Elvhälsans mål är att du ska må bra under din tid på Katedralskolan. Elevhälsan finns på skolan varje dag och vill att du kommer till dem om du har akuta skador eller problem i skolan. De kan hjälpa dig om du har frågor eller funderingar om bland annat: acne, alkohol och droger, deppighet, graviditet, huvudvärk, krisbearbetning, kärlek, sexualitet, preventivmedel, mobbing, problem i skolan, relationer, stress, kroppsliga besvär eller trötthet. De kan även hjälpa dig om du behöver vägledning och råd i ekonomiska frågor eller något annat. Här kan du se hur du får tag på elevhälsan.

Elevkåren

Elevkåren är elevernas gemensamma organisation på skolan. Elevkårens styrelse består av valda representanter och samarbetar med skolledningen i allt från undervisning till fester och andra aktiviteter. Du hittar mer information på elevkårens sida.

Elevskåp

Alla elever har tillgång till ett eget skåp under skoltiden. Elever som har en fjärdedel eller mer av sin undervisning på Teknikum kan få ett eget skåp även där. Hänglås får du ordna själv. Tappar du bort din nyckel kan vaktmästaren klippa upp ditt lås. Förvara inte värdesaker i skåpet, skolan har inga försäkringar mot stölder utan du får själv ta ansvaret.

Examensbevis

En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis när eleven har avslutat ett nationellt program och har fått betyg på alla kurser och på det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan.

Extra tillägg

Du kan få ytterligare pengar, förutom studiebidraget, beroende på din familjs ekonomiska förhållanden. Det extra tillägget måste du ansöka om hos skolkuratorn. Du kan också söka stipendier från Växjö Gymnasieskolors stipendiefond. Kontakta kurator för att få veta mer.

Friidrottsgymnasiet

Friidrottsgymnasiet är en riksrekryterande utbildning där du kan kombinera dina gymnasiestudier med elitsatsning i friidrott.

Som elev på friidrottsgymnasiet, FIG, har du ämnet specialidrott som individuellt val och som del av programfördjupningen. Ämnet innehåller kurser i idrottsspecialisering, träningslära och idrottsledarskap. Läs mer på Friidrottsgymnasiets egen hemsida.länk till annan webbplats

Frånvaroregistrering

Din frånvaro registreras varje gång du uteblir från en lektion.

Kom ihåg att sjukanmäla dig (se sjukanmälan) om du är borta en hel dag. Meddela din mentor och berörda lärare i förväg varför du inte deltar i enstaka lektioner. All icke anmäld sjukdom eller beviljad ledighet antecknas som ogiltig frånvaro.

Skolan rapporterar elever med otillåten frånvaro som är mer än några enstaka timmar och som sker vid upprepade tillfällen till CSN. Har du mycket ogiltig frånvaro riskerar du att få studiebidraget indraget.

Fusk

Det material som elever producerar inom skolan kontrolleras och jämförs med allt tillgängligt material på Internet, med tryckta broschyrer, skrifter och böcker. Den tekniska undersökningen av ett elevarbete tar ungefär ett dygn i anspråk och först därefter bedöms det av den undervisande läraren. Om den tekniska undersökningen visar att elevarbetet är helt eller delvis kopierat och att eleven gjort sig skyldig till plagiering vidtar skolan åtgärder enligt en särskild handlingsplan.

Försenad lärare/inställda lektioner

Om lärare inte har kommit till lektionen inom tio minuter ska ordningsman/klassombud gå till rektorsexpeditionen för att ta reda på orsaken. Under tiden ska klassen vänta kvar vid lektionssalen.

Hiss

Hissarna är avsedda för i huvudsak materieltransporter och personer med funktionsnedsättningar. Är du i behov av en hissnyckel vänder du dig till elevhälsan.

Hittegods

Hittegods lämnas till skolans vaktmästare. Förlorade ägodelar återfås mot beskrivning.

Inackordering

Har du frågor angående inackordering kontakta kurator.

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan upprättas det en individuell studieplan för dig. Planen är ett underlag för hur du planerar att lägga upp dina studier. Planen kommer sedan att revideras vid olika tillfällen under gymnasietiden. Det är viktigt att du som elev tillsammans med skolan och din mentor tittar på studieplanen då och då.

Individuella val

Individuellt valt ämne läses under år två och tre av samtliga elever på de nationella programmen.

Information

Viktig information går ut via skolans hemsida och via monitorerna i centralhallen. Via Doris, Agendan och den klassbok som du hittar där får du mycket information som du bör ta del av dagligen.

Inställda lektioner

Information om inställda lektioner hittar du i Doris och/eller i Agendan.

Jourklass

Under ett läsår kommer varje klass på skolan att vara jourklass i en vecka. När detta är aktuellt för din klass framgår av Agenda Katedral. ES-klasserna deltar inte i systemet, de ansvarar för Norrtullskolan i mån av behov. Jourklassen delas under en kontaktpersons ledning in i grupper med vardera 6 elever. Varje dag kl 12.45 under klassens jourvecka går de sex eleverna i jourgruppen till matsalen där en person från servicepersonalen fördelar arbetet. Arbetsuppgifterna bedöms klaras av på 15-20 min. De uppgifter som är aktuella är t.ex. att plocka bort pappersskräp i elevhallen samt bära kvarlämnade matbrickor i matsalen till diskrummet. Kontakta servicepersonalen för samråd om klassen har lektion på Teknikum eller om prov kolliderar. I så fall fullgör klassen uppdraget så snart man kommer tillbaka om det inte blir för sent.

Julgran och julgransris

Hur trevligt det än kan vara är lukten eller doften av blommor, påskris, julgranar och liknande ibland jättejobbigt för elever och andra med allergiska besvär. Därför får inte dessa förekomma i lokaler där många människor vistas.

KIF - Katedralskolans idrottsförening

KIF ordnar skidresa till Idre och turneringar, tex nattfotboll, varje år. KIF tar ut lag och skickar till de olika DM-tävlingarna som arrangeras i bl.a. innebandy och fotboll. För endast 10 kronor hyr KIF ut Katedrals idrottssal och gym till medlemmar.

Klassbok

Finns för varje årskurs. Om du går in på Agendan hittar du Klassbok i menyn till vänster. Klicka på den årskurs som du tillhör ex NA13. Där hittar du prov, redovisningar och andra aktiviteter som berör din klass.

Klassråd

Klassrådet är varje klass forum för gemensamma frågor och består av klassens elever och ansvarig lärare. Klassrådets möten protokollförs och skickas sedan till ansvarig rektor för kännedom.

Kontaktperson

Kontaktperson kallas den mentor som företräder hela klassen eller är ansvarig lärare.

Krisgrupp

Som hjälp och stöd i samband med dödsfall och allvarliga olyckor finns skolans krisgrupp. Här ingår skolledning, skolsköterska, kurator och skolpsykolog.

Kurator

Skolans kuratorer kontaktas via besök eller e-post. Kontaktuppgifter till kurator.

Likabehandlingplan

Om mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism och främlingsfientlighet handlar Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ledighet

Om du behöver vara ledig under en enstaka lektion kontaktar du undervisande lärare. Gäller det en längre tid ansöker du om ledighet på en särskild blankett. Blanketten kan du skriva ut via länken nedan. Innan du lämnar in blanketten till din mentor ska den skrivas under av målsman om du inte är myndig. Ansökan om ledighet.

Lovdagar

Finns angivna i Agendanlänk till annan webbplats och på hemsidans förstasida.

Lärarfack

Alla lärare har ett personligt fack i korridoren utanför personalrummet, där kan du lämna information.

Läromedel

En stor del av skolans läromedel lånas ut via biblioteket men en hel del lånar du via undervisande lärare. Det är viktigt att du lämnar tillbaks det du lånat i biblioteket dit och det du har lånat av en lärare till samma lärare.

Om du avbryter dina studier under ett pågående läsår så lämnar du in dina läromedel till din studie- och yrkesvägledare eller till biblioteket om du lånat dem där. Om läromedlen inte återlämnas skickas en räkning på deras kostnad samt en faktureringsavgift.

Vid slutet av en kurs, det vill säga senast vid sista lektionstillfället, ska du återlämna dina läromedel. Om du, trots påminnelse från läraren eller biblioteket, inte lämnar in dina läromedel får du en räkning på böckernas kostnad samt en faktureringsavgift. 

Mentor

En av de viktigaste personerna för dig som elev i gymnasiet är din mentor. Mentorn är den person från skolan som följer upp dina studieresultat tillsammans med dig. Till mentorns uppgifter hör också att vara den som har regelbunden kontakt med dina föräldrar/målsmän. En dag varannan vecka finns tid avsatt i schemat då du kan träffa din mentor.

Missbruk

Under skoltid inom skolområdet får ingen uppträda alkoholpåverkad, dricka, inneha, sälja eller förvara alkohol. All hantering och konsumtion av narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor är enligt narkotikalagstiftningen, dopinglagstiftningen och lag om hälsofarliga varor olaglig. Allt bruk av narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor är missbruk. Det är förbjudet enligt lag att röka inom skolområdet.

Olycksfallsföräkring

Alla elever i gymnasieskolan omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Råkar du ut för ett olycksfall anmäler du det till elevhälsan.

Ordningsregler

Här hitttar du Katedralskolans ordningsregler.

Programråd

I detta forum tar man upp frågor som berör enskilda program. Eleverepresentanter, lärare, personal och skolledning medverkar. Här diskuteras bland annat innehåll och inriktningar på utbildningen.

Prövning

Får du betyget F eller streck (-) har du rätt att pröva för ett högre betyg. Du har möjlighet att pröva tre gånger per år och du kan endast pröva i en kurs per tillfälle. Anmälan till prövning gör du hos elevkansliet eller hos din studie- och yrkesvägledare.

Rökning

Rökning är inte tillåten på skolans områden. Katedralskolan är en tobaksfri skola.

Sjukanmälan

Mer information hittar du på sidan Sjukanmälan.

Skollunch

Lunch serveras på Katedralskolan där maten också tillagas.

Skyddsombud

Skyddsombuden deltar i skolans skyddskommitté. Dessa får en särskild utbildning och deltar i skyddsronder. Upptäcker du någonting som kan skada dig på skolan kan du vända dig till elevskyddsombuden eller till rektor.

Specialundervisning

Alla elever testas i läshastighet, lästräning, stavning och matematik när de kommer till gymnasieskolan. Efter de olika testen gör speciallärare tillsammans med undervisande lärare en bedömning av elevernas behov av specialundervisning.

Språkundervisning

Information om språkundervisningen på Katedralskolan hittar du på sidan Språk.

Studie- och yrkesvägledare SYV

Har du frågor om dina studier är du alltid välkommen till studie- och yrkesvägledarna. Här får du vägledning både om studier på gymnasiet och efter avslutad gymnasieskola. Mer information hittar du på sidan Studievägledning.

Studieavbrott

Vill du, på grund av sjukdom eller något annat, göra uppehåll i studierna eller sluta helt på skolan kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Studiebevis

Saknar du betyg i någon kurs eller i gymnasiearbetet får du inget examensbevis utan ett studiebevis.

Studiebidrag

Studiebidrag som betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, får du automatiskt från och med kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Studiebidraget betalas ett normalt läsår ut för fyra månader på höstterminen och sex månader på vårterminen, det vill säga totalt tio månader per år. Bidraget betalas ut direkt till dig som är myndig, innan dess går det till din målsman.

Studieresa

Om din klass planerar en studieresa ska ni lämna programmet till er rektor senast en månad före avresan.

Telefon/Mobiltelefon

Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid om de inte används i undervisningen.

Utrymningsplan

Finns i korridorer och i klassrum.

Utvecklingssamtal

Din mentor ska genomföra ett dokumenterat utvecklingssamtal tillsammans med dig minst en gång per termin.

Vaktmästeri

På Katedral hittar du vaktmästeriet i centralhallen utanför aulan. Där kan du kan få hjälp med skåpnycklar med mera. På Norrtull finns vaktmästarens mottagning i gårdshuset norr om huvudbyggnaden.

Vilorum

Vilorum finns hos elevhälsan.

Värdesaker

Skolan ansvarar inte för värdesaker. Stölder förekommer och särskilt utsatta är idrottens omklädningsrum. Om du blir bestulen ska du anmäla det till skolans kurator.

Ytterkläder

Bör förvaras i elevskåpen.

Återlämnande av läromedel

Om du avbryter dina studier under ett pågående läsår så lämnar du in dina läromedel till din studie- och yrkesvägledare eller till biblioteket om du lånat dem där. Om läromedlen inte återlämnas skickas en räkning på deras kostnad samt en faktureringsavgift.

Vid slutet av en kurs, det vill säga senast vid sista lektionstillfället, ska du återlämna dina läromedel till undervisande lärare eller till biblioteket om du lånat dem därifrån. Om du, trots påminnelse från läraren eller biblioteket, inte lämnar in dina läromedel får du en räkning på böckernas kostnad samt en faktureringsavgift.

Ämnesplaner

Planer för de olika ämnena hittar du via sidan Ämnesplaner

Öppettider

Skolan är öppen under skoltid mellan 07.00 – 17.00. Under lov och studiedagar kan öppettiderna vara begränsade.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2017
Förskola och skola