Elevhälsan

Elevhälsan ska gälla medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för elever. Elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Här kan du se vilka som arbetar inom elevhälsan och vad varje person har ansvar för.

Skolledare

Skolledaren ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd kan då ske med elevhälsan.

Skolläkaren/skolsköterskan

Skolläkaren /skolsköterskan medverkar i skolans gemensamma elevvårdande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsans mediciniska verksamhets del i skolan har huvuduppgiften att erbjuda eleverna hälsokontroller, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.
Skolläkaren och skolsköterskan medverkar dessutom i skolans gemensamma elevhälsofrämjande arbete. Vid komplicerade frågeställningar kan elevhälsan hänvisa eller remittera vidare till lämplig instans inom landstingets hälso- och sjukvård.

Skolpsykolog

Psykologen arbetar mot såväl individ, grupp som organisation. Skolpsykologens uppdrag är konsultation, handledning och rådgivning till såväl personal som vårdnadshavare samt ge stöd via individuella samtal. Skolpsykologen genomför utredningar gällande utvecklingsbedömning men även andra psykologiska bedömningar. Vid behov remitteras eleven vidare till lämplig vårdgivare.

Kurator

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevs situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Till kuratorn ska eleven vända sig om de behöver stöd av en vuxen och någon att prata med kring exempelvis relationer, mobbning, kriser, framtid, identitet, självkänsla och självförtroende.

Specialpedagog/speciallärare

Specialpedagogen har fördjupad kunskap när det gäller barns och ungdomars utveckling och lärande liksom om specifika inlärningssvårigheter av olika slag. Många specialpedagoger har specialiserat sig ytterligare och har särskilda kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs-och skrivsvårigheter eller andra funktionsnedsättningar till exempel hörsel eller tal och språksvårigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola